Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.046
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: асистент Яцишин Ігор Ігорович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Надати можливість студентам зібрати емпіричний та теоретичний матеріал для написання дипломної роботи, впорядкувати та опрацювати його, дати теоретичну інтерпретацію, спланувати можливі варіанти практичного застосування отриманих даних. Практика за темою БКР сприяє виробленню навичок формулювання теоретичних та практичних завдань дипломної роботи та їх розв’язання, навичок роботи у якості виконавця та організатора у соціологічному дослідженні (соціолога, що працює у “полі” та соціолога-аналітика), спілкування з замовниками, керівниками баз практик тощо.
Завдання: Виконання програми практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи передбачає формування у студента наступних компетентностей: Загальні: ЗК 1.Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК 13. Здатність планувати та управляти часом. Фахові/спеціальні: СК 2. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій. СК 4. Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних методів. СК 5. Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне дослідження. СК 6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. СК 7. Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для фахівців та нефахівців. СК 8. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. Збір, інтерпретація та застосування даних. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності • Виробнича практика; • Логіка наукового дослідження; кореквізити: • Репутаційний менеджмент у зв'язках з громадськістю • Візуальна соціологія; • Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи. • Суспільство ризику.
Короткий зміст навчальної програми: У процесі оволодіння спеціальністю соціолога теоретичні знання обов’язково повинні підкріплюватись практичними навиками роботи, одержаними безпосередньо на місцях праці майбутніх фахівців, при залученні їх до виконання реальних професійних завдань. Тому проходження практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи (БКР) є важливою складовою навчального плану для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. Цей вид практики передбачає застосування теоретичних знань, набутих при вивченні відповідних предметів, при виробленні конкретних практичних навичок.
Опис: Під час проходження практики за темою БКР студенти повинні • взяти участь у роботі функціональних підрозділів бази практики з урахуванням майбутньої професійної діяльності соціолога, ознайомитися із змістом роботи соціолога, його професійними завданнями; • зібрати емпіричний матеріал для написання БКР, належним чином його опрацювати, дати теоретичну інтерпретацію отриманих даних; • оформити дипломну роботу відповідно до існуючих щодо такого виду робіт вимог; • написати звіт по результатах практики та захистили його.
Методи та критерії оцінювання: Звіт за результатами проходження практики, усний захист (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: На ІV курсі практика за темою БКР зараховується (диференційований залік) тим студентам, які виконали заплановану програму, а саме: взяли участь у роботі функціональних підрозділів бази практики з урахуванням майбутньої професійної діяльності соціолога-спеціаліста; зібрали емпіричний матеріал для написання БКР, належним чином його опрацювали, дали теоретичну інтерпретацію отриманих даних; оформили БКР роботу відповідно до існуючих щодо такого виду робіт вимог; написали звіт по результатах практики та захистили його; продемонстрували достатній та високий рівень спрямованості професійних знань, умінь і навичок (творчо-репродуктивний, творчий).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Богдан, О. (2015). Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених. К.: Дух і Літера. 2. Горшков, М., Шерега, Ф. (2011) Прикладная социология: методология и методы М.: Институт социологии РАН. 3. Кількісні та якісні методи збору інформації у соціальних дослідженнях (2014) / Гілета О.П., Климанська Л.Д., Козак М.Я, Савчинський Р.О. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 167 с. 4. Левицький, Ч. (2015). Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, (2), 5-20. 5. Методичні вказівки до організації та проведення практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (2020)/. У.В. Яцишин.- Львів: КСР. - 16 с. 6. Паніотто, В. (2017). Методи опитування. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія. 7. Рабочая книга социолога (2009). Под общ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 8. Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С. (2010). Організація та методика соціологічних досліджень: Навчальний посібник. Миколаїв: ММІРЛ «Україна», Атол.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).