Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.047
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доцент Савка В.Є.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Кваліфікаційна робота бакалавра-соціолога передбачає: розвиток навичок самостійно пояснювати, оцінювати, узагальнювати соціальні явища та процеси, що відбуваються в сучасному світі, зокрема в Україні; формування соціологічного мислення і соціологічної культури, розширення теоретичних та практичних знань за фахом, застосовування їх у разі вирішення певних завдань; виявлення знань з теоретичної соціології, галузевих та спеціальних соціологічних теорій, методології методики і техніки виконання соціологічних досліджень.
Завдання: Виконання бакалаврської кваліфікаційною роботи передбачає формування у студента наступних компетентностей: ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК 9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК 10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 13. Здатність планувати та управляти часом. ЗК 14. Вміння виявляти проблеми і приймати обґрунтовані рішення. СК 1. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. СК 2. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій. СК 3. Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому. СК 4. Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних методів. СК 5. Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне дослідження. СК 6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. СК 8. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Знання теоретико-методологічних засад соціоінженерної діяльності, зокрема соціального прогнозування, соціального планування та проектування. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: •Практика аналізу нечислових даних в соціології кореквізити: •Репутаційний менеджмент у зв'язках з громадськістю •Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи •Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Бакалаврська робота є важливою формою самостійної, під керівництвом викладача, освітньої діяльності студента, в процесі якої він одержує знання, вміння та навички ведення наукових досліджень. Кваліфікаційна робота – це дослідження проблемного питання з елементами наукового пошуку. Вона визначає загальноосвітню та професійну зрілість випускника, його наукову і спеціальну підготовку, вміння логічно мислити та творчо застосовувати одержані знання при розв’язанні практичних завдань, впорядковувати їх письмово, дає право на здобуття кваліфікації бакалавра за фаховим спрямуванням “Соціологія”.
Опис: Організаційні аспекти виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи: наукове керівництво, етапи роботи. Кваліфікаційна робота як наукове дослідження: вимоги до роботи, обґрунтування змісту наукового дослідження, теоретико-методична та емпірична бази наукової роботи; Підготовка роботи до захисту: вимоги до оформлення, складових елементів роботи, загальні правила щодо цитувань та посилань на використані наукові джерела, підготовка студента до захисту та процедура захисту.
Методи та критерії оцінювання: Захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання бакалаврської кваліфікаційної роботи у форматі публічного захисту на основі відгуку наукового керівника, рецензії рецензента та результатів захисту.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: • Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» всіх форм навчання. В.М. Піча, В.Є. Савка, Л.Д. Климанська, М.В. Школяр, С.К. Андрейчук, У.В. Яцишин. - Львів: КСР, 2020. - 65 с. • Черниш Н. Й. Соціологія. Курс лекцій. — Львів, 2007.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).