Загальна соціологія

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.004
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Кандидат політичних наук, асистент Яцишин Уляна Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння студентами найвизначніших ідей та теорій світової і вітчизняної соціологічної думки, формування в них наукового, гуманістичного світогляду, загальнолюдських цінностей та національної свідомості.
Завдання: Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших споріднених галузей. Здатність до системного мислення, критики та самокритики. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним розвитком держави Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.
Результати навчання: 1. Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення; 2. Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; 3. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; 4. Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців 5. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення 6. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності; 7. Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення; 8. Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - Вища математика кореквізити: - Соціальна та демографічна статистика - Історія державності і культури України
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає освоєння студентами основ соціологічних знань та їхнього застосування для аналізу феноменів сучасного суспільства, соціальних прблем та можливих шляхів їх вирішення. Матеріал побудований таким чином, щоб ознайомити студентів з різними соціальними явищами і процесами, теоретичним підгрунтям до їхнього розуміння з виходом до реальних ситуацій соціального життя. Практичні заняття великою мірою побудовані таким чином, щоб студенти самостійно або групами проводили пошуки кейсів, які підтверджують теоретичні матеріали, що розглядаються на лекціях, презентували результати та аргументували прийняті рішення. Курсом передбачена індивідуальна контрольна робота, яка має на меті ознайомити студентів з важливістю підкріплення теоретичних знань емпіричними даними. Таким чином курс має догічний зв’язок з іншими дисциплінами, передбаченими освітньою програмою.
Опис: Предмет соціології. Методологія та методи соціологічного дослідження. Основні етапи розвитку соціологічної думки. Становлення і розвиток соціології в Україні. Суспільство як система. Соціальні зміни і розвиток суспільства. Особистість у системі соціальних зав’язків. Соціальна структура суспільства. Соціальна стратифікація. Етнонаціональна структура суспільства. Процес і типи соціальної взаємодії. Соціальний контроль та девіантна поведінка. Соціальні інститути. Соціальні організації. Культура і суспільство.
Методи та критерії оцінювання: робота на практичних заняттях (вибіркове усне опитування, доповіді, презентації), екзаменаційний контроль (тестовий контроль).
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь (якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки), презентація (відповідність тематиці практичного заняття; естетичне оформлення презентації; чітка, лаконічна доповідь; здатність відповісти на уточнюючі запитання; посилання на джерела).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: - робота на практичних заняттях (40%) - підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%) 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Климанська, Л.Д., Савка, В.Є. (2004). Основи соціології. Львів Соціологія. Матеріали до лекційного курсу (2015). За ред. Пічі, В.М. Львів. Соціологія (2008). Ред. Макеєв, С.О. Київ. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (2015). Київ. Черниш, Н.Й. Соціологія. Курс лекцій (3013). Львів. Giddens, A., & Sutton, P. W. (2017). Essential concepts in sociology. John Wiley & Sons. Macionis, J. J. (2017). Sociology. Pearson. Plummer, K. (2016). Sociology: the basics. Routledge. Thompson, N. (2017). Applied sociology. Routledge.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).