Теорія та історія соціального забезпечення

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.001
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Старший викладач, к.е.н. Красілич Ірина Олегівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення. 2. Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження. 3. Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення. 4. Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення. 5. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення. 6. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності. 7. Аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення. 8. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія державності та культури України 2. Правове регулювання соціального захисту 3. Основи наукового дослідження соціальних проблем (КР) 4. Соціальна політика та політика соціального забезпечення 5. Системи соціального захисту України
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Теорія та історія соціального забезпечення» буде подаватися за допомогою різних методів, включаючи лекції і дискусії. Оскільки студенти повинні будуть опрацювати історичну періодизацію становлення системи соціального захисту та теоретико-методологічні основи соціального забезпечення, велика частина цього курсу буде виконуватися у вигляді групової аудиторної та позаудиторної роботи. Викладач надаватиме студентам індивідуальні консультації. Також буде застосовано консультації між студентами і супервізія (професійний супровід) викладача для того, щоб опрацювання технологій соціального забезпечення, а також відчуття інших студентів були залучені у процес вивчення курсу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, індивідуальна науково-дослідна робота. Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Рекомендована література: 1. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 663 с. 2. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2003. – 278 с. 3. Державна політика в соціогуманітарній сфері: підручник / В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник та ін. ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. – К. : НАДУ, 2010. – 284 с. 4. Дубич K.B. Вступ до соціальної допомоги : навчальний посібник / К.В. Дубич. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 224 с. 5. Жернаков В. В. Пенсійне забезпечення в Україні : підруч. / В. В. Жернаков. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 380 с. 6. Іжа М. М. Організаційно-правові засади державного управління : навч. посіб. / М. М. Іжа, Т. І. Пахомова, Я. О. Різникова. – Одесса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – 380 с. 7. Конопліна Ю.С. Соціальне страхування: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 224 с. 8. Кравченко М. В. Розробка моделей організації управління соціальним захистом населення: національний та зарубіжний досвід : навч. посіб. / М. В. Кравченко, О. М. Петроє ; за заг. ред. М. В. Пітцика. – К. : Асоц. міст України та громад, 2007. – Кн. 19. – 250 с. 9. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: Навч.посіб. – К.:Каравела, 2007. – 296 с. 10. Пилипенко П. Д. Право соціального забезпечення : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 504 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).