Запобігання конфліктів та професійна етика

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.008
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доц. Школяр Мар’яна Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у: • засвоєнні студентами знань про походження, природу, сутність, типи, динаміку розвитку соціальних конфліктів, способи їх запобігання, врегулювання та вирішення на основі принципів професійної етики; • формуванні у студентів навичок аналітичної та практичної діяльності у дослідженні, запобіганні, врегулюванні та вирішенні конфліктів у професійній діяльності; • набутті практичних навичок здійснення етичного втручання (інтервенції) в розвиток конфліктів з метою його попередження і врегулювання у міжособистісній взаємодії, громаді та організації тощо.
Завдання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: Загальні компетентності: ЗК 2.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 3.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК 13. Здатність до міжособистісної взаємодії. ЗК 14. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Фахові компетентності: СК 3. Здатність консультувати з питань соціального забезпечення різним групам населення, що опинилися у складних життєвих обставинах; СК 12. Здатність до організації та управління процесами в соціальному забезпеченні; СК 13. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у професійній діяльності;
Результати навчання: - Використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності; - Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців; - Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення; - Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності; - Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення; - Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; - Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги; - Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців; - Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Загальна соціологія кореквізити: - • Система соціального захисту в Україні • Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни “Запобігання конфліктів та професійна етика” передбачає формування у студентів знань та навичок, які дозволяють здійснювати професійну діяльність, опираючись на принципи і правила професійної етики, етики міжособистісного спілкування, морально-етичні норми, що значно підвищує її ефективність.
Опис: Конфлікт як соціальний феномен. Атрибути, функції та наслідки соціальних конфліктів. Різноманітність конфліктів у соціальному житті. Типи конфліктів. Системно-структурні характеристики конфлікту. Системно-генетичні характеристики конфлікту. Динаміка конфлікту. Управління конфліктами. Стратегії та тактики поведінки у конфлікті. Принципи і правила професійної етики та ефективного спілкування у запобіганні конфліктів. Запобігання конфліктів з громадянами/клієнтами засобами ефективного спілкування. Асертивна поведінка як метод запобігання конфліктів у колективі. Стратегії управління стресом в професійній діяльності. Сутність, правила та способи розв’язання і врегулювання конфліктів. Принципи та процедури розв’язання конфліктів. АРС. Переговори у вирішенні конфліктів. Стилі переговорів.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь - 4 – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення - 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку - 4 – послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі. Індивідуальне контрольне завдання - 10 «Аналіз конфлікту за планом» – структура (вступ, усі пункти плану, список використаної літератури та джерел, висновки, обсяг змістовної частини мінімум 10 сторінок); – якість джерел інформації та змісту роботи; – рівень самостійності та глибина осмисленості; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Василевська Т. Е. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів : навч.- метод. Матеріали. К. : НАДУ, 2013. 76 с. 2. Василевська Т. Е., Саламатов В. О., Марушевський Г. Б. Етика державного управління : підручник. К. : НАДУ, 2015. 204 с 3. Гірник А.М. Основи конфліктології. Навчальний посібник для студ.вищ. навч.закл. К.: Києво-Могилянська академія, 2010. 222с. 4. Захарчин Г. М., Винничук Р. О. Управління конфліктами. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 160 с. 5. Суть конфлікту та альтернативні підходи до його вирішення. Робочий зошит з курсу «Соціологія конфлікту» та «Соціальна взаємодія: солідарність і конфлікт» для студентів освітніх програм спеціальності 231 «Соціальна робота» та 054 «Соціологія» / Л.Д. Климанська, Н.М.Гайдук, М.В. Школяр, О.Я. Бік. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 112с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).