Правове регулювання соціального забезпечення

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.009
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доцент Андрейчук Станіслав Казимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Надати теоретичні знання та практичні уміння та навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення», які забезпечує, в тому числі, дана дисципліна та підготувати студентів для подальшої дослідницької діяльності в рамках обраної спеціальності.
Завдання: СК 3. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціального забезпечення. СК 4. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини та сталого розвитку суспільства. СК 7. Здатність розробляти і впроваджувати програми соціального захисту населення. СК 11. Вміння інформувати населення щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування.
Результати навчання: 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у професійній діяльності. 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблем 5. Здатність працювати в команді 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 7. Здатність застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших споріднених галузей
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре реквізити Теорія та історія соціального забезпечення Корреквізити • Технології соціального забезпечення • Пенсійне забезпечення в Україні • Актуальні проблеми соціального забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Суть вивчення дисципліни «Правові засади управління установами соціальної сфери» полягає в ознайомленні студентів з законодавчими засадами функціонування системи надання соціальних послуг, розмежування об’єднання повноважень центральних та місцевих органів влади (зокрема, ОТГ) щодо організації надання соціальних послуг. Ознайомленням з нормативно-правовою базою надання соціальних послуг та напрямками реформ системи управління у сфері соціальної політики в рамках децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування.
Опис: Концептуальні засади державного управління соціальною сферою. Соціальна сфера як об’єкт управління. Підходи до трактування структури соціальної сфери. Ознаки соціальної сфери. Реформування державного управління соціальною сферою в Україні. Державне управління розвитком сфери охорони здоров’я. Завдання та зміст державної політики в сфері охорони здоров’я. Формування та реалізація державної політики охорони здоров'я в Україні. Органи охорони здоров'я та заклади охорони здоров'я. Господарська діяльність та фінансове забезпечення у сфері охорони здоров'я. Державне управління розвитком сфери освіти. Завдання та зміст державної політики в галузі освіти. Державно-громадськк управління освітою в Україні. Проблеми системи управління освітою на місцевому рівні. Реформування системи управління освітою. Модернізація законодавчого поля щодо державно-громадського управління освітою. Державне управлінн сфери соціального захисту. Державне регулювання сфери соціального захисту в Україні.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, письмові робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (тести) (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь - 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування - 3 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення - 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи - 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. експрес –опитування - 0,5 – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. реферат та ессе - 10 – структура реферату (вступ, мінімум два пункти плану, список використаної літератури та джерел, висновки, обсяг змістовної частини мінімум 10 сторінок); - якість джерел інформації та змісту роботи; - рівень самостійності та глибина осмисленості вступу та висновків; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту в Україні: Навчальний посібник.-2- ге видання перероб., дон.-К: Знання, 2008- 663с. 2. Вступ до соціальної роботи / За ред. Т. Семигіної, І. Міговича. - К.:Академвидав, 2005. - 326 с 3. Гарасимів Т.З. Принципи права соціального забезпечення. - Дрогобич, 2002. -128 Захист соціальних та економічних прав: міжнародні стандарти і законодавство України: Мат. наук, практ. конф., 12 березня 2004 р., м. Київ: у 2 ч. / За ред О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. - К.: КЮІМВС України, 2004. 4. Мироненко В. Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу // Підприємство, госп-во і право. - 2005.- №2 - С. 99-102 5. Право соціального забезпечення України: підруч. [для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл.] / за ред. Пилипенко П.Д. 3-тє вид., переробл. і доповн. - К.: Ін Юре, 2010. - 504 с. 6. Право соціального забезпечення України. Навчальний посібник / За заг. ред.П.Д. Пилипенка. - Вид. 2-ге, змін, і доп. К.: Істина, 2010. - 224с.. 7. Правила опіки та піклування в Україні.Соціальна підтримка військовозобов’язаної молоді. / За заг. ред. А.О. Бучака. - Рівне, 2002. -51 с. 8. Соціальна робота / За ред. А. Капської. - К.: Центр навч. літ., 2004. -С. 173-175 (моделі). 9. Сташків Б. І. Теорія права соціального забезпечення: // Навч. посібн..- К.; Знання 2005.-405с 10. Токарева В.І. Сімейне право України: Практикум. - К.: Знання, 2007. – 284c. 11.Бюро економічної безпеки: Закон України від 28.01.2021 № 1150-IХ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text 12. Пам’ятка учасникам протидії збройній агресії російської федерації проти України. 01.12.2020 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://legal100.org.ua 13. Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення. Державна казначейська служба України. 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/viplata-deyakih-vidiv-dopomog-kompensacij-groshovogo-zabezpechennya-ta-oplata-poslug-okremim-kategoriyam-naselennya. 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text 15. Яковлєв О.А. Правові засади встановлення умов праці за трудовим законодавством України : автореф. дис. докт. юрид. наук : спец. 12.00.05. Харків, 2019. 40 с. 16. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в України на 2019–2021 роки від 14 травня 2019 року. Урядовий кур’єр. 2019. № 132. 17. Чанишева Г. Соціальна політика: поняття, цілі та правове забезпечення. / Г. Чанишева. – Київ. 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/index.php/archive-11-2020
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).