Система соціального захисту в Україні

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.010
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Папіж Роксолана Миколаївна, к.соц.н., асистент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності; • вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; • виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців; • визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення; • аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності; • визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення; • пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; • використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорія та історія соціального забезпечення • Правове регулювання соціального забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття соціального захисту. Мета, функції та види соціального захисту. Соціальний захист як соціальний інститут. Соціальний захист та соціальна політика. Історичні аспекти формування системи соціального захисту. Основні характеристики сучасного етапу розвитку системи соціального захисту в Україні. Світові тенденції розвитку системи соціального захисту. Структура, завдання та повноваження Міністерства соціальної політики України. Положення про Міністерство соціальної політики України. Управління соціального захисту населення: організаційна структура, завдання, напрямки та правові засади діяльності. Соціальні допомоги та послуги, процедури їх надання. Особи і сім’ї, які мають право на допомоги. Державні цільові фонди: класифікація, джерела фінансування, витрати. Організаційна структура, завдання, напрямки діяльності Пенсійного фонду України. Структура системи пенсійного забезпечення та її законодавче регулювання. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Державне пенсійне забезпечення. Недержавне пенсійне забезпечення. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Соціальний захист у сфері зайнятості. Види соціального забезпечення та види соціальних послуг у випадку безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, його структура, завдання, напрямки діяльності. Організаційна структура, завдання, напрямки діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності. Фонд соціального захисту інвалідів. Державна служба зайнятості України. Державна служба України з питань праці. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (40%): усне опитування, практична робота, участь в дискусіях, індивідуальна науково-дослідна робота. • Підсумковий контроль: (60%): екзамен.
Рекомендована література: • Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і допов. / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2008. – 663 c. •Дутчак А. В. Соціальне забезпечення громадян: сучасний стан та перспективи розвитку / А. В. Дутчак // Молодий вчений. – 2017. – № 5. – С. 568–572. • Мокрицька Н. П. Проблеми права соціального захисту: навч. посіб. / Н. П. Мокрицька; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 427 с. • Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 6 (20) / Головні редактори В.М.Ворона, М.О.Шульга. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. – 526 с. • Фінансове забезпечення соціальної допомоги: підручник/ Т.В. Калінеску, Т.В.Шаповалова, Г.С.Ліхоносова. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. –360с.