Основи наукового дослідження соціальних проблем

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.014
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доц. Макух Оксана Євгенівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР3. Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; ПР4. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; ПР9 . Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців; ПР12. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності ПР17. Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; ПР18. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги; ПР19. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців; ПР20. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Соціальна та демографічна статистика • Кількісний та якісний аналіз у соціальній роботі Кореквізити: «Основи наукового дослідження соціальних проблем. Курсова робота»
Короткий зміст навчальної програми: Науковий підхід до аналізу соціальних проблем. Технології наукової творчості. Інформаційні аспекти науки. Наукова комунікація. Пошук наукової літератури. Науко-метричні бази даних. Методологічні основи наукового дослідження у сфері соціальної проблематики. Організація і планування науково-дослідної роботи студента. Оформлення літератури. Презентація висновків наукового дослідження. Якість наукового дослідження: інтелектуальна власність, плагіат. Цитування та оформлення посилань.
Методи та критерії оцінювання: • Робота на практичних заняттях: усне опитування, використання інтерактивних методів навчання, індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 2. Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с. 3. Кількісні та якісні методи збору інформації усоціальних дослідженнях: метод. посіб.з курсів «Методи збору інформації соціологічноїінформації, ч.І», «Методи збору соціологічної інформації, ч.ІІ», «Методологія іметоди соціальних досліджень», «Методологія і методи наукового дослідження» для студентів напряму 6.03010100 – «Соціологія» та 6.13010200 – «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр»/ уклад.: О.П.Гілета, Л.Д.Климанська, М.Я.Козак, Р.О.Савчинський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 164 с. 4. Скиба О. П. Стиль наукового мислення в інформаційну епоху / О. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. 2011. № 2 (14). С. 100-104. 5. Соціальна робота: метод. вказівки до виконання курсових робіт та написання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів базового напряму «Соціологія спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» / уклад. Н. М. Гайдук, Л.Є. Клос, М. Я. Козак, О. Є. Макух, О. П. Гілета, С. Г. Ставкова, Г. З. Герасим. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 56 с.

Основи наукового дослідження соціальних проблем (курсова робота)

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.015
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доц. Макух Оксана Євгенівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі соціального забезпечення Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги; Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: "Основи наукового дослідження соціальних проблем" Кореквізити: "Теорія та історія соціального забезпечення"
Короткий зміст навчальної програми: Зміст КР. Наукове керівництво курсовою роботою. Пошук, відбір та аналіз наукової літератури і джерел. Вимоги до написання наукового тексту. Оформлення посилань. Структура курсової роботи. Визначення наукової проблеми, формулювання теми, мети, завдань, об’єкта і предмета роботи. Вимоги до написання висновків. Оформлення списку використаної літератури та джерел. Вимоги до захисту. Презентація результатів роботи. Захист курсової роботи.
Методи та критерії оцінювання: • Активність на консультаціях, зв'язок із науковим керівником, відповідність результатів написання роботи встановленим вимогам. • підсумковий контроль ( залік): захист курсової роботи. Усна форма
Рекомендована література: 1. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 2. Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с. 3. Кількісні та якісні методи збору інформації усоціальних дослідженнях: метод. посіб.з курсів «Методи збору інформації соціологічноїінформації, ч.І», «Методи збору соціологічної інформації, ч.ІІ», «Методологія іметоди соціальних досліджень», «Методологія і методи наукового дослідження» для студентів напряму 6.03010100 – «Соціологія» та 6.13010200 – «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр»/ уклад.: О.П.Гілета, Л.Д.Климанська, М.Я.Козак, Р.О.Савчинський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 164 с. 4. Скиба О. П. Стиль наукового мислення в інформаційну епоху / О. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. 2011. № 2 (14). С. 100-104. 5. Соціальна робота: метод. вказівки до виконання курсових робіт та написання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів базового напряму «Соціологія спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» / уклад. Н. М. Гайдук, Л.Є. Клос, М. Я. Козак, О. Є. Макух, О. П. Гілета, С. Г. Ставкова, Г. З. Герасим. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 56 с.