Соціальна політика та політика соціального забезпечення

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.019
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к. держ. у., доц. Андрейчук Станіслав Каземирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у професійній діяльності. 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 6. Здатність до міжособистісної взаємодії 7. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним розвитком держави.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре реквізити • Політологія Корреквізити • Система соціального захисту в Україні.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст та мета соціальної політики. Соціальний захист людини як система. Напрями соціального захисту, соціальне страхування та його види. Інструменти соціальної політики та їх використання. Моделі соціальної політики. Інституційне забезпечення соціальної політики. Сутність соціального страхування та його складові в Україні. Сутність та види соціальної допомоги. Державні соціальні стандарти та соціальні послуги. Вихідні концепти системи соціального захисту. Державні цільові фонди. Органи державної служби в системі соціального захисту населення.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. д.і.н. О.М.Майбороди – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 184 с. 2. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / за ред. Е.М.Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, 2012. – 404 с 3. Регіональний людський розвиток: Статистичний бюлетень / Відп. за вип. О.О.Кармазіна. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 62 с. 4. Коваленко К. В. Соціальна політика [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / К. В. Коваленко. – Луганськ : Елтон-2, 2012. – 195 с. 5.Андріяш В. І. Державна політика: концептуальні аспекти визначення // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 9. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=626 6.Право соціального забезпечення в Україні : підручник / О. М. Ярошенко, Г. О. Барабаш, Н. М. Вапнярчук [та ін.] ; за ред. О. М. Ярошенка. 4-те вид., переробл. і доп. Х. : Право, 2015. C. 17. 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text 8. Яковлєв О.А. Правові засади встановлення умов праці за трудовим законодавством України : автореф. дис. докт. юрид. наук : спец. 12.00.05. Харків, 2019. 40 с. 9. Генеральна угода про регулювання осно- вних принципів і норм реалізації соціально-еконо- мічної політики і трудових відносин в України на 2019–2021 роки від 14 травня 2019 року. Урядовий кур’єр. 2019. № 132. 10. Чанишева Г. Соціальна політика: поняття, цілі та правове забезпечення. / Г. Чанишева. – Київ. 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/index.php/archive-11-2020