Соціальна та демографічна статистика

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.020
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Асистент Яцишин Ігор Ігорович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати фахові компетентності отримані в процесі опанування різних дисциплін; 2. Здійснювати об’єктивну оцінку реальності, визнавати міжнародні стандарти та принципи життєдіяльності; 3. Чітко формулювати свої думки та їх висловлювати, зберігати об’єктивність, послідовність та трудову активність в екстремальних ситуаціях; 4. Аналізувати та пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; 5. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; 6. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей; 7. Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення на основі фактичних / емпіричних даних практики; 8. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів; 9. Застосовувати свої знання та розуміння для здійснення професійної діяльності у сфері соціального забезпечення, спрямованої на соціально – економічні зміни; 10. Здійснювати аналітичну, дослідницьку діяльність для встановлення регіональних, місцевих закономірностей і особливостей виникнення, розвитку, розв’язання і попередження проблем соціального забезпечення; 11. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців; 12. Здатність до самостійної автономної професійної роботи та виконання фахових завдань у складі мультидисциплінарних команд фахівців; 13. Здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 14. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до новітніх тенденцій розвитку суспільних наук; 15. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вища математика Загальна соціологія Основи наукового дослідження соціальних проблем
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи демографії; Джерела інформації про народонаселення і демографічні процеси; Чисельність та демографічна структура населення: їх динаміка; Кількісний аналіз і вимірювання демографічних процесів; Відтворення населення як єдність демографічних процесів; Природний та механічний (просторовий) рухи населення; Соціально-демографічне прогнозування; Демографічна політика в епоху депопуляції.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування • Підсумковий контроль (60 %, залік): тестування (60%)
Рекомендована література: • Пальян З.О. Демографічна статистика. Навч. посібник. К. : КНЕУ, 2003, - 132с. • Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами демографії. Підручник. К.: КНЕУ, 2005, -415с. • Удотова Л.Ф. Соціальна статистика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002, - 376с. • Статистика населения с основами демографии. Учебник для студ. вузов. -М.:Финансы и статистика, 1990. - 312 с. • Медков В.М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 448с.