Соціологія конфлікту

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.000.00.M.001G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к. політ. н., доцент Макух Оксана Євгенівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів знань та практичних навичок щодо розуміння природи соціального конфлікту, дослідження його причин, типології, суб’єктності шляхом використання методів соціологічного аналізу; способів управління ним та шляхів вирішення і врегулювання методами переговорів, фасилітації, медіації.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК3. Здатність працювати в команді. ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК13. Здатність планувати та управляти часом. ЗК14. Вміння виявляти проблеми і приймати обґрунтовані рішення. Фахові компетентності: ФКС 1.6. Здатність проводити моніторинг і аналіз ситуації в об’єднаних територіальних громадах
Результати навчання: РН01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. РН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. РН04. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. РН06. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Зн1. Концептуальні наукові та практичні знання. Ум1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. К2. Збір, інтерпретація та застосування даних. АВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. АВ3. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. АВ4. Організація та керівництво
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Прореквізити: Громадська думка і PR Кореквізити: Філософія
Короткий зміст навчальної програми: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен розуміти закономірності розвитку, дослідження, управління та вирішення соціального конфлікту. Уміти визначати методи соціологічного аналізу для вивчення соціального конфлікту, фактори впливу на соціальний конфлікт, його динаміку соціального конфлікту.
Опис: Соціологія конфлікту як окрема галузь наукового знання. Конфлікт як соціальний феномен. Функції та наслідки соціальних конфліктів. Методологія дослідження соціальних конфліктів. Типологія соціальних конфліктів. Анатомія соціального конфлікту. Структура, механізм, динаміка соціального конфлікту. Поведінка у конфлікті. Попередження та прогнозування конфліктів. Управління конфліктами. Розв’язання соціальних конфліктів: альтернативні методи (переговори, фасилітація, медіація). Війна в Україні: структурно-функціональний аналіз.
Методи та критерії оцінювання: • Робота на практичних заняттях: усне опитування, використання інтерактивних форм навчання, індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь усна, 4 бали: – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Рецензування, опонування, дискусія, аргументація - 3 бали: – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії Доповнення, 2 бали: – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Гірник А.М. Основи конфліктології. Навчальний посібник для студ.вищ. навч.закл. К.: Києво-Могилянська академія, 2010. 222с. Захарчин Г. М., Винничук Р. О. Управління конфліктами. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 160 с. Крутінь Г.І., Чубур Н.В. Соціологія конфлікту: практикум. – К.: КНЕУ, 2007. 152 c. Суть конфлікту та альтернативні підходи до його вирішення. Робочий зошит з курсу «Соціологія конфлікту» та «Соціальна взаємодія: солідарність і конфлікт» для студентів освітніх програм спеціальності 231 «Соціальна робота» та 054 «Соціологія» / Л.Д. Климанська, Н.М.Гайдук, М.В. Школяр, О.Я. Бік. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 112с. Лефтеров В. О., Ігнатьєва І. І., Цуркан О. В. Соціологія конфлікту: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / В. О. Лефтеров, І. І. Ігнатьєва – Одеса: Фенікс, 2019. – 34 с. Susаn S. Rаіnеs, Sunіl Kumаr Pоkhrеl, Jеаn Pоіtrаs. Mеdіаtіоn аs а Prоfеssіоn: Сhаllеngеs Thаt Prоfеssіоnаl Mеdіаtоrs Fасе // Соnflісt Rеsоlutіоn Quаrtеrly 31, nо. 1 (2013). 79–97
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).