Економічні основи соціального забезпечення

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.022
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к. е. н., ст.викл. Зеленко Н.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення; 2. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; 3. Застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об’єктам соціального захисту; 4. Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення; 5. Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення; 6. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення; 7. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності; 8. Аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення; 9. Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Соціальне страхування 2. Ознайомча практика 3. Технології соціального забезпечення 4. Моніторинг оцінювання соціальних програм та проектів 5. Теорія та історія соціального забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і завдання курсу «Економічні основи соціального забезпечення». Взаємозв'язок і взаємозалежність економічної і соціальної політики держави. Економічні аспекти соціального захисту населення. Нормативно-правове забезпечення системи соціального захисту. Матеріальний добробут населення, його структура та динаміка. Економічний статус як фактор диференціації у соціальному забезпеченні. Державні соціальні стандарти та соціальні нормативи. Моделі і програми соціального забезпечення в соціальних державах світу. Фінансування в системі соціального захисту населення.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, індивідуальна науково-дослідна робота. Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Рекомендована література: 1. Основи економічної теорії: навчальний посібник / за заг. ред. П.В.Круша, В.І.Депутат, С.О.Тульчинської. – К. : Каравела, 2008. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). 2.Шаповалова Т. В. Економічні основи соціального забезпечення: навчальний посібник / Т. В. Шаповалова. – Львів: Видавництво "Львівської політехніки", 2018. – 128 c 3.Право соціального забезпечення : підручник / [О. М. Ярошенко, А. М. Слюсар, І. А. Вєтухова та ін.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – 376 с. 4. Інвестиційна політика в соціальних закладах: підручник/ Т.В. Калінеску,Т.В.Шаповалова, Г.С.Ліхоносова.-Луганськ: вид-во СНУ ім..В.Даля,2013.-456 с. 5.Соціальна економіка : навч. посіб. / Кол. авт. О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 196 с 6.Півняк Г.Г. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, суспільства. Монографія у 2-х томах. Том ІІ / за ред. Г.Г. Півняка // МОНУ, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 408 с. 7.Юшко А. М., Швець Н. М. Міжнародні соціальні стандарти: [навч. посіб.] / за заг. ред. В.В. Жернакова. Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. -121 с. 8. Фінансове забезпечення соціальної допомоги: підручник/ Т.В. Калінеску,Т.В.Шаповалова, Г.С.Ліхоносова.- Луганськ: вид-во СНУ ім..В.Даля,2014.-360с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).