Методологія і методи соціальних досліджень

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.026
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Асистент Яцишин Уляна Володимирівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Сформувати у студентів широкий спектр знань у сфері методології соціологічних досліджень; дати необхідні знання та практичні навички у ділянці прикладних соціологічних досліджень, творчого розуміння загальної стратегії та різноманітних методологічних тактик прикладних науково-дослідних соціологічних проектів; сформувати практики у використанні методів соціологічних досліджень та сприяти розвитку професійних вмінь щодо формування та презентації результатів проведених досліджень.
Завдання: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у професійній діяльності. Здатність до міжособистісної взаємодії. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. Здатність спілкуватись іноземною мовою на рівні, достатньому для навчання та подальшої професійної діяльності. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним розвитком держави. Здатність до організації та управління процесами в соціальному забезпеченні. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у професійній діяльності.
Результати навчання: - ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення; - застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; - визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення; - пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; - використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - Соціальна та демографічна статистика кореквізити: - Актуальні проблеми соціального забезпечення - Філософія - Технології соціального забезпечення (КР)
Короткий зміст навчальної програми: Курс передбачає розширити системні уявлення студентів, збагатити соціологічний категоріальний апарат, озброїти новими методологічними та методичними підходами щодо аналізу соціальних процесів, що мають місце в сучасному українському суспільстві. З цією метою передбачені такі методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, а також виконання студентами індивідуальних науково-дослідних завдань.
Опис: Поняття, етапи та види соціального дослідження. Суть методології соціального дослідження. Кількісні та якісні методи збору інформації. Метод аналізу-документів та його різновиди. Особливості застосування методів спостереження та експерименту; тестових та соціометричних методик. Суть та характерні особливості методу анкетування. Основні правила та вимоги до конструювання анкет. Суть та особливості методу інтерв’ю. Основні вимоги до особи інтерв’юера. Експертне опитування та його особливості. Типи соціологічних досліджень в якісній парадигмі. Розробка програми дослідження. Суть та особливості вибіркового методу.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь (якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки), презентація (відповідність тематиці практичного заняття; естетичне оформлення презентації; чітка, лаконічна доповідь; здатність відповісти на уточнюючі запитання; посилання на джерела).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Богдан, О. (2015). Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених. К.: Дух і Літера. 2. Горшков, М., Шерега, Ф. (2011) Прикладная социология: методология и методы М.: Институт социологии РАН. 3. Кількісні та якісні методи збору інформації у соціальних дослідженнях (2014) / Гілета О.П., Климанська Л.Д., Козак М.Я, Савчинський Р.О. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 167 с. 4. Левицький, Ч. (2015). Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, (2), 5-20. 5. Паніотто, В. (2017). Методи опитування. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія. 6. Рабочая книга социолога (2009). Подобщ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. М.: Книжныйдом «ЛИБРОКОМ». 7. Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С. (2010). Організація та методика соціологічних досліджень: Навчальний посібник. Миколаїв: ММІРЛ «Україна», Атол. 8. Denzin, N. K. (2017). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. Transaction publishers. 9. Gordon, L. (2019). Real research: Research methods sociology students can use. SAGE Publications.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).