Ознайомча практика

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.028
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.е.н,ст.викл Зеленко Наталія Михайлівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; 2. Застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об’єктам соціального захисту; 3. Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення; 4. Аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення; 5.Застосовувати нормативно-правову базу в захисті соціальних груп населення; 6. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1.Система соціального захисту в Україні 2.Економічні основи соціального забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Соціальний захист населення як одна з головних функцій держави. Основні складові системи соціального захисту. Організаційно-управлінська структура закладів соціального захисту населення. Місія, завдання і функції закладів соціального захисту населення. Функціональні обов’язки працівників закладів соціального захисту населення, в тому числі соціальних інспекторів. Структурна взаємодія окремих підрозділів у закладах соціального захисту населення.
Методи та критерії оцінювання: • Підсумковий контроль: звіт з практики (залік) -100%
Рекомендована література: 1. Мокрицька Н.П. Право соціального забезпечення. Львів: ЛДУВС, 2020. 2. Ярошенко О. М., Слюсар А. М.Вєтухова, І. А. Право соціального забезпечення.Харків:Право, 2019. 3. Дубич K.B. Вступ до соціальної допомоги : навчальний посібник / К.В. Дубич. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 224 с 4. Шаповалова Т. В. Економічні основи соціального забезпечення: навчальний посібник / Т. В. Шаповалова. – Львів: Видавництво "Львівської політехніки", 2018. – 128 5. Ліга Закон.[Електронний ресурс] //Інформаційно-правова і комунікаційна платформа для бізнеса .- Режим доступу: www.ligazakon.ua – 6. Офіційний веб-сайт Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області[Електронний ресурс]-Режим доступу https://www.pfu.gov.ua/lv/ 7. Офіційний веб-сайт Львівського обласного центру зайнятості [Електронний ресурс]-Режим доступу https://lviv.dcz.gov.ua/ 8. Офіційний веб-сайт Фонду соціального страхування України у Львівській області [Електронний ресурс]-Режим доступу : http://www.fse.gov.ua/fse/control/lvv/uk/index 9. Офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]-Режим доступу https://www.pfu.gov.ua/ 10. Офіційний веб-сайт Державного центру зайнятості [Електронний ресурс]-Режим доступу https://www.dcz.gov.ua/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).