Соціальне страхування

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.023
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к. соціол. н., доц. Проскура Володимир Вячеславович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати фахові компетентності отримані в процесі опанування різних дисциплін; 2. Здійснювати об’єктивну оцінку реальності, визнавати міжнародні стандарти та принципи життєдіяльності; 3. Застосовувати базові знання з напрямів, форм, методів наукових досліджень в галузі соціального забезпечення; 4. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та проявів соціально-економічних проблем у різних категорій населення; 5. Використовувати базові знання про основи соціального захисту; 6. Аналізувати та пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; 7. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; 8. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей; 9. Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення на основі фактичних / емпіричних даних практики; 10. Здійснювати аналітичну, дослідницьку діяльність для встановлення регіональних, місцевих закономірностей і особливостей виникнення, розвитку, розв’язання і попередження проблем соціального забезпечення; 11. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців. 12. Здатність до самостійної автономної професійної роботи та виконання фахових завдань у складі мультидисциплінарних команд фахівців; 13. Здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технології соціального забезпечення Правове регулювання соціального забезпечення.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і завдання курсу соціального страхування Зміст та характерологічні особливості системи соціального страхування. Становлення і розвиток соціального страхування у світі та в Україні. Здійснення процедури страхування та страхових внесків. Страхування на випадок безробіття. Страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Інші види соціального страхування (медичне тощо)
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт та презентації, усне опитування, контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Безугла В. О. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 335 с. 2. Благун І. Г. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / Благун Ігор Григорович, Кушнірчук Юлія Миколаївна, Підлипна Радміла Петрівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : СПОЛОМ, 2015. - 270 с. 3. ЄСВ і соціальне страхування: як платити з урахуванням усіх змін [Текст] : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2015. - 109 с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 10, травень 2015). - Бібліогр.: с. 107-109. 4. Калінеску Т. В. Соціальне страхування [Текст] : [навч. посіб.] / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. М. Антіпов ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2013. - 514 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 485-504. 5. Лепьохіна О. В. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Лепьохіна. - Вид. 2-ге, допов. - Херсон : [Вишемирський В. С.], 2008. - 244 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 238-243. 6. Мальований М. І. Соціальне страхування [Текст] : навч. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань : Сочінський, 2011. - 476 с.