Соціальний аудит та інспектування в системі соціальних служб

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.е.н ,ст.викл Зеленко Наталія Михайлівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення; 2. Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; 3. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; 4. Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців; 5. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Основи наукового дослідження соціальних проблем 2. Соціальна відповідальність підприємств 3. Експертиза якості соціальних змін 4. Методологія і методи соціальних досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Теоретично-методологічні аспекти соціального аудиту та інспектування. Система соціального захисту України. Фінансово – економічні засади соціального забезпечення населення. Організаційно – правові форми та методи проведення соціального аудиту та інспектування установ та організацій системи соціального забезпечення населення. Інформаційно – звітне документування соціального аудиту та інспектування. Адміністративно – правові наслідки соціального аудиту та інспектування в системі соціального забезпечення населення. Система контролю за наслідками соціального аудиту та інспектування. Соціальний аудит та інспектування – форми взаємодії. Технічне забезпечення соціального аудиту та інспектування.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, індивідуальна науково-дослідна робота.Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Рекомендована література: 1.Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика / Пер. з англ. Л.В. Шульга. — К.: Основи, 2000. — 190 с. 2.Дорожаєв В. К. Документування процесу аудиту. Робочі документи аудитора. – Запоріжжя: «Ера», 2002. – 231 с. 3.Соціальна робота в Україні. Навчальний посібник / За ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. –К.: ЦНЛ, 2004. 4.Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота. Теорія і практика. –К.: Каравела.–2011. –340с. 5. Кримчак Л.Ю. Посібник до навчальної дисципліни «Соціальний аудит та інспектування»/ Л.Ю. Кримчак – Дніпропетровськ: ПП Кондрашкіна, 2014. – 128 с. 6 .Соціальний аудит та інспектування : підручник / Т. В. Калінеску, Т. В. Шаповалова, Г. С. Ліхоносова. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 382 с. 7.Мазурик О.В.Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні:[монографія]/О.В.Мазурик.-Донецьк:Східний видавничий дім,2013.-316с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).