Кількісний та якісний аналіз в соціальній роботі

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.01.E.049
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: проф. Климанська Лариса Дмитрівна ас. Яцишин Уляна Володимирівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою даного навчального курсу є засвоєння здобувачами освіти найважливіших положень і теоретичних схем кількісного та якісного аналізу в соціальній роботі, ознайомлення студентів з теоретико-методологічними аспектами проведення кількісних і якісних соціальних досліджень, схем інтерпретації кількісних і якісних даних.
Завдання: Фахові компетентності професійного спрямування (ФКС) Блок 01. «Управління процесами в соціальному забезпеченні» 1.1. Здатність до підготовки звітності з пенсійного забезпечення, соціальної допомоги та соціального страхування; 1.2. Здатність враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності підприємства на споживачів, стейкхолдерів, працівників, громади та довкілля в усіх аспектах своєї діяльності; 1.3. Здатність прийняття та організації виконання рішень; 1.4. Знання правових наслідків нецільового використання коштів соціального призначення; 1.5. Знання методик експертизи якісних відмінностей соціальних явищ, процесів та соціальних структур у суспільстві; 1.6. Здатність визначати та задовольняти людські і суспільні потреби в соціальній сфері; 1.7. Здатність управляти процесами допомоги у самовдосконаленні громад шляхом організації колективних дій; 1.8. Знання методик аналізу соціальних феноменів і процесів, структур і особливостей соціальних відносин, груп, інститутів суспільства; 1.9. Знання методики дослідження та інтерпретації отриманих результатів з планування та реалізації заходів в соціальному забезпеченні; 1.10. Здатність до аналізу трудових ресурсів та зайнятості населення; 1.11. Знання основ міжнародної соціальної роботи, її напрямів та механізмів.
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПР1.4 Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення на основі фактичних / емпіричних даних практики; ПР1.6 Застосовувати свої знання та розуміння для здійснення професійної діяльності у сфері соціального забезпечення, спрямованої на соціально – економічні зміни; ПР1.8 Надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання послуг соціального забезпечення, соціальної політики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Загальна соціологія; Основи наукових досліджень соціальних проблем; Методологія і методи соціальних досліджень. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Моніторинг і оцінювання соціальних проектів Експертиза якості соціальних змін Технології соціального забезпечення Навчальна практика
Короткий зміст навчальної програми: З огляду на вищевикладене і складено програму та визначено методику курсу «Кількісний і якісний аналіз в соціальній роботі» Програма розрахована на 18 лекційних та 36 семінарських години . Практичні заняття мають закріпити теоретичні знання здобувачів освіти, привчити їх самостійно аналізувати і порівнювати існуючі методи збору інформації в соціальній науці в кількісній та якісній парадигмах, оскільки усвідомлення та кваліфіковане застосування цих знань є гарантом фахової діяльності. Предметом курсу є процес збору і аналізу соціальної інформації. Головними методологічними принципами вивчення курсу виступають :науковість, системність, комплексність, доступність, практичність, логічність, наочність. Логіка вивчення курсу базується на логіці розгортання різних тактик якісного дослідження. Навчальна дисципліна вивчається впродовж одного семестру. З метою якісного виконання головних завдань навчально-виховного процесу застосовується проблемно-діяльнісна технологія вивчення курсу. Практичні заняття проводяться з обов’язковими елементами поточного контролю, з елементами симуляційних рольових ігор, аналізу конкретних ситуацій, вирішення практичних завдань.
Опис: Теоретико-методологічні засади кількісних методів соціальних досліджень. Вимірювання в соціальному дослідженні. Вибірковий метод. Процедури концептуалізації та операціоналізації. Методологічні, методичні та процедурні засади методів опитування в дослідженні. Метод анкетування. Метод інтерв'ю. Метод контент-аналізу документів. Метод спостереження. Метод експерименту. Якісні методи. Логіка якісного дослідження. Якісне інтерв'ю. Індивідуальне глибинне інтерв'ю. Фокус-групове інтерв'ю. Робота з текстом інтерв'ю. Коди і кодування. Види аналізу даних. Етичні питання дослідження. Представлення даних дослідження.
Методи та критерії оцінювання: • виконання індивідуальних практичних робіт; завдання з написання програми емпіричного дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 40 балів Екзаменаційний контроль (ЕК) - 60 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Атестація здобувачів освіти з дисципліни «Кількісний і якісний аналіз в соціальній роботі» здійснюється за допомогою засобів об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей. 1. Атестація проводиться на підставі оцінки рівня досягнутих компетентностей та результатів навчання бакалавра зі спеціальності «Соціальне забезпечення» з використанням методів комплексної діагностики: семестрове оцінювання (СО) знань здобувачів освіти здійснюється за сумарною кількістю отриманих балів за результатами поточного контролю (ПК), та виконання контрольного заходу (КЗ). 2. Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освоєння дисципліни є його тематика, завдання до практичних та самостійних робіт, перелік літератури та методичних рекомендацій. 3. Атестація якості освоєння дисципліни здійснюється після виконання здобувачами освіти робочої програми у повному обсязі.
Рекомендована література: Кількісні та якісні методи збору інформації у соціальних дослідженнях./ Гілета О.П., Климанська Л.Д., Козак М.Я, Савчинський Р.О. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 167 с.; - Левицький Ч. Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях/ Ч.Левицький// PROFESSIONAL EDUCATION: methodology, theory and technologies • 2 – 2015 – С.5-20; Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К.: Наук. думка, 1995. –145 с. Семенова В. В. Введение в гуманистическую социологию. - М., 1998. Якісні дослідження у соціологічних практиках: Навчальний посібник/ За ред.. Н.Костенко, Л.Скокової. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – 400 с.
Уніфікований додаток: Національний університет Львівська політехніка забезпечує право осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень» , метою діяльності якої є забезпечення індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю і хронічними захворюванні. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Унверситеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-педагогічного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул.Карпінського, 2/4, 1 навч.корпус, кімн.112. E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https: lpnu.ua/nolimits ; https: lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на підставі принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 року, протокол № 35)