Соціальна відповідальність підприємства

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.01.E.050
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: професор Піча В.М.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати фахові компетентності отримані в процесі опанування різних дисциплін; 2. Здатність застосовувати загальнолюдські принципи співіснування та етичні норми поведінки відносно людей та оточуючого середовища; 3. Здатність проявляти доброзичливість, толерантність турботу про інших, протистояти проявам расової, національної, статевої та вікової дискримінації; 4. Здійснювати об’єктивну оцінку реальності, визнавати міжнародні стандарти та принципи життєдіяльності; 5. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та проявів соціально-економічних проблем у різних категорій населення; 6. Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення; 7. Інформувати громадськість про соціально-економічні ініціативи та програми, що запроваджуються на рівні держави, області, регіону, вести посередницьку діяльність, структурувати, координувати, програмувати діяльність різних соціальних служб, фондів, громадських організацій та державних структур; 8. Здатність здійснювати розподіл соціально-економічної допомоги мало захищеним категоріям населення за рахунок ресурсів громадських організацій та галузевих профспілок; 9. Застосування методів можливої взаємодії з громадськими організаціями, фондами та галузевими профспілками; 10. Здатність визначати соціальну спрямованість громадських організацій, мотивацію їх діяльності; 11. Аналізувати та пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні 12. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів. 13. Надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання послуг соціального забезпечення, соціальної політики; 14. Здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Соціальне страхування Актуальні проблеми СЗ
Короткий зміст навчальної програми: Соціологія організацій як спеціальна соціологічна теорія. Сутність сучасної організації. Організація як відкрита система. Типи організацій. Структура організацій. Організаційна культура. Людина в організаційному просторі. Група як основа організації. Лідерство та групові явища. Роль команд у функціонуванні організацій. Організаційні процеси. Комунікація в організаціях. Організаційні конфлікти. Процес прийняття рішень в організаціях. Влада і політика. Організаційний розвиток. Опір змінам в організації. Організація: соціологічний погляд ззовні. Імідж організації. Організаційна екологія. Соціологія конфлікту як спеціальна соціологічна теорія. Витоки теорії соціального конфлікту. Еволюція конфліктологічних поглядів в історії соціологічної думки. Конфлікт як соціальний феномен. Атрибути та функції конфлікту. Типи конфліктів. Структура конфлікту. Динаміка конфлікту. Поведінка у конфлікті. Система управління соціальними конфліктами. Профілактика та розв’язання конфліктів.
Методи та критерії оцінювання: (40 %) поточний контроль — робота на практичних заняттях, 2 індивідуальні контрольні роботи; (60%) – екзамен.
Рекомендована література: • Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник для студентів вищих навчальних закладів/М.П.Лукашевич, М.В.Туленков, Ю.І. Яковенко – К.: Каравела. – 2008. – 544с. • Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історіярозвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник / Є.В. Сірий – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. – 480 с. • Туленков М.В. Теорія організаційної взаємодії: підручник /М.В. Туленков. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 456с.