Державне регулювання соціальної вфери

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.02.E.060
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доцент Андрейчук Станіслав Казимирович асист. Яцишин Ігор Ігорович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення змісту, форм, інструментів соціальної політики держави на сучасному етапі; вміння аналізувати напрями реалізації державного регулювання соціальної сфери; вивчення нормативно-правових актів України, спрямованих на здійснення державного регулювання соціальної сфери.
Завдання: Знання механізмів державного регулювання соціальної сфери
Результати навчання: 1.Визначати можливості конституційного та правового регулювання суспільних відносин; 2.Дотримуватись чинного законодавства України при виконанні службових обов’язків у роботі з різними соціальними групами населення та окремими громадянами, не порушувати права та інтереси юридичних осіб; 3.Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; 4.Інформувати громадськість про соціально-економічні ініціативи та програми, що запроваджуються на рівні держави, області, регіону;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре реквізити • Соціальний аудит та інспектування в системі соціальних служб. • Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності Кор. реквізити • Моніторинг і оцінювання соціальних програм та проєктів. • Навчальна практика
Короткий зміст навчальної програми: Теоретико-методологічні засади соціальної політики. Національна соціальна доктрина – основа формування і реалізації державної соціальної політики України. Теоретичні підходи, практика і проблеми управління та фінансування державних соціальних гарантій в Україні. Соціальний захист населення – важливий напрям державної соціальної політики. Розвиток соціальної сфери на шляху євро інтеграції.
Опис: Концептуальні засади державного регулювання соціальною сферою. Соціальна сфера як об’єкт управління. Підходи до трактування структури соціальної сфери. Ознаки соціальної сфери. Реформування державного управління соціальною сферою в Україні. Державне регулювання розвитком сфери охорони здоров’я. Завдання та зміст державної політики в сфері охорони здоров’я. Формування та реалізація державної політики охорони здоров'я в Україні. Органи охорони здоров'я та заклади охорони здоров'я. Господарська діяльність та фінансове забезпечення у сфері охорони здоров'я. Державне регулювання розвитком сфери освіти Завдання та зміст державної політики в галузі освіти. Державно-громадськк управління освітою в Україні. Проблеми системи управління освітою на місцевому рівні. Реформування системи управління освітою. Модернізація законодавчого поля щодо державно-громадського управління освітою. Державне регулювання розвитком житлово-комунального комплексу. Система та структура органів виконавчої влади у сфері житловокомунального господарства в Україні. Адміністративні процедури у сфері житлово-комунального господарства та напрями їх вдосконалення. Державне регулювання сфери соціального захисту. Державне регулювання сфери соціального захисту в Україні.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, письмові робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (тести) (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь - 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування - 3 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення - 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи - 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. експрес –опитування - 0,5 – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. реферат та ессе - 10 – структура реферату (вступ, мінімум два пункти плану, список використаної літератури та джерел, висновки, обсяг змістовної частини мінімум 10 сторінок); - якість джерел інформації та змісту роботи; - рівень самостійності та глибина осмисленості вступу та висновків; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Державна політика в соціогуманітарній сфері: підручник / авт.. кол.: В.А.Скуратівський, В.П.Трощинський, П.К.Ситник та ін..; за аг. Ред. В.А. Скуратівського, В.П.Трощинського. – К.: НАДУ, 2010. – 284 с. 2. Реалії та перспективи розвитку соціальної сфери в умовах децентралізації / Чечель А.О., Тарасенко Д.Л., Сухова К.К. / Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування: [колективна 32 монографія] / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В. – Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2017.– С.272-287. 3. Список країн за ВВП (номінал) на душу населення [Електронний ресурс].Індексі людського розвитку ООН Україна – 83-я [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ business/2014/07/140724_human_development_ index_az. 4. Соціальна політика: політико-правові засади та особливості управління соціальними процесами [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://buklib.net/books/27137/. 5. Хома Н. М. Типологія моделей соціальної держави: аналіз основних підходів / Н. М. Хома // Держава і право. — 2012. — Випуск 56. 6. Пігуль Н. Г. Типологія моделей фінансування розвитку соціальної сфери / Н. Г. Пігуль // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Суми, 2014. — Вип. 38. — С. 220–229. 7. Чорнодід І. С. Порівняння моделей соціально-орієнтованих економік / І. С. Чорнодід // Технологический аудит и резервы производства. — 2014. — No 2/2(16). — С. 34–38.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).