Моніторинг і оцінювання соціальних програм і проектів

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.029
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.е.н., доц. Шаповалова Тетяна Вікторівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; 2. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; 3. Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців; 4. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності; 5. Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення; 6. Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; 7. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1.Технології соціального забезпечення 2. Державне регулювання соціальної сфери 3.Методологія і методи соціальних досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Загальний огляд моніторингу та оцінки: основні поняття, цілі, основні компоненти. Культура моніторингу і оцінювання. Рутинний та періодичний моніторинг в цілях моніторингу і оцінювання. Індикатори моніторингу і оцінювання: створення, розрахунок та відбір. Логічна модель і теорія змін в моніторингу і оцінюванні. Види та методи оцінки. Використання даних для покращення якості програм. Мета зміцнення спроможності з моніторингу і оцінки. Вимірювати потенціал з моніторингу і оцінки на індивідуальному, організаційному та системному рівнях. Підходи до вимірювання спроможності з моніторингу і оцінки. Плановий підхід. Підхід на основі комплексних адаптивних систем. Комбінований підхід вимірювання спроможності з моніторингу і оцінки. Проблеми вимірювання потенціалу моніторингу і оцінки. Індикатори та встановлення цілей. Цикл використання даних та системи даних, типи та джерела даних. Використання даних для покращення якості проектів
Методи та критерії оцінювання: Опрацювання кейсів (40%) Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: Імас Л., Ріст Р. К. Шлях до результатів. Планування та проведення ефективних оцінювань розвитку / Лінда Дж. Морра Імас, Р. К. Ріст - Київ. – 2015. – 580 с. Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання. / Горошко А., Нарчинська Т., Озимок І., Тарнай В.– Київ: Українська асоціація оцінювання, 2014 – 32 с. Моніторинг та оцінка програм і проектів. Практичний посібник / Ольга Морозова, Ольга Варецька, Деніел Джонс, Пепукай Чікуква, Тетяна Салюк. - Київ,”Оранта”, 2008. Посібник з моніторингу – Практичні рекомендації щодо впровадження ефективного моніторингу регіонального розвитку в Україні / Проект “Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні” EuropeAid/125234/C/SER/UA. – К., 2011..
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).