Експертиза якості соціальних змін

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.01.E.048
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доц., к. політ. н., Школяр Мар'яна Володимирівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Розглянути основні напрями аналізу, інтерпретації, розуміння соціальних змін, що передбачає осмислення історичного надбання сучасних дискусій у цьому теоретичному полі.
Завдання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: Загальних: ЗК. 3. Базові знання в галузі соціальних та поведінкових наук, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності та соціальній взаємодії; ЗК 4. Здатність до аналізу та синтезу; ЗК 5. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших споріднених галузей; ЗК 6. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; ЗК 8. Здатність до застосування знань і вмінь на практиці; ЗК 9. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення ЗК 10. Уміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології; ЗК 15. Креативність, ініціативність, здатність до системного мислення, критики та самокритики; ЗК 16. Здатність діяти соціально, відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати за якість виконуваної роботи.
Результати навчання: 1.3. Визначати головні напрями співпраці державних установ та громадських організацій; 1.4. Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення на основі фактичних / емпіричних даних практики; 1.6. Застосовувати свої знання та розуміння для здійснення професійної діяльності у сфері соціального забезпечення, спрямованої на соціально - економічні зміни; 1.8. Надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання послуг соціального забезпечення, соціальної політики; 1.9. Надавати інформаційну та нормативно-правову допомогу громадським організаціям, щодо формування соціальних проектів, що фінансуються з регіональних і місцевих бюджетів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити • Соціальний аудит та інспектування в системі соціальних служб кореквізити: - • Моніторинг і оцінювання соціальних програм і проектів • Кількісний та якісний аналіз в соціальній роботі • Запобігання та протидія корупції в соціальному забезпеченні
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни “Експертиза якості соціальних змін” допоможе студентам засвоїти поняття та концепції, які характеризують соціальні зміни, а також застосовувати їх і теоретичні знання для аналізу емпіричного матеріалу і пояснення.
Опис: змін у сучасному світі та в українському суспільстві. Соціальні зміни: визначення понять. Еволюційні теорії соціальних змін. Неоеволюціонізм. Конфліктологічна теорія в інтерпретації соціальних змін. Теорії модернізації як останнє втілення еволюціонізму. Концепції неомодернізації та неоконвергенції. Теорії глобалізації. Циклічні теорії розвитку цивілізацій. Діяльнісний підхід до проблеми соціальних змін. Соціальні зміни в контексті історичної соціології. Соціальні рухи як фактор соціальних змін.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь - 4 – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення - 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку - 4 – послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі. Есе - 20 – структура есе (вступ, мінімум два пункти плану, список використаної літератури та джерел, висновки, обсяг змістовної частини - 10 сторінок); - якість джерел інформації та змісту роботи; - рівень самостійності та глибина осмисленості вступу, викладу матеріалу та висновків; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід. Х.: Вид-во «Титул», 2008. 504 с. 2. Гавриленко І.М., Мельник П.В., Недюха М.П. Соціальний розвиток: Навчальний посібник. Київ, 2001. 484 с. 3. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник К.: ДП «Прінт сервіс», 2016. – 109 с. 4. Теорія соціальних змін: cучасні соціологічні концептуалізації: навчальний посібник / П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М. І. Клименко, Т. В. Коломієць [та ін.] ; НТУУ «КПІ». Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2014. 220 с. 5. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 416 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).