Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.02.E.061
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доктор педагогічних наук, доцент Кабусь Наталя Дмитрівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни «Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності» полягає у розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери, що передбачає: засвоєння здобувачами змісту найважливіших ідей та практик, що стосуються соціально-психологічних аспектів спілкування у професійній діяльності; набуття навичок здійснення ефективної комунікації в професійній діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувача фахової компетентності професійного спрямування: здатності формування суспільно-особистісних відносин.
Результати навчання: Результати навчання відповідно до освітньої програми: здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію; здатність до використання різноманітних методів для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. Методи навчання і викладання: лекції – інформаційно- рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу; практичні заняття – пошукові, дослідницькі методи, евристичний метод, метод проблемного викладу, аналіз випадків, розробка портфоліо; самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний контроль: усне опитування, розв’язання практичних задач, виконання обов’язкових практичних робіт, відповіді на питання для самоконтролю, участь у дискусіях, виконання і захист індивідуального завдання. Підсумковий контроль: залік.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Гуманітарно-соціальний розвиток суспільства. Навчальна практика. Державне регулювання соціальної сфери. Ділове спілкування та культура ділового мовлення.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності» передбачає формування у здобувачів знань та навичок, які дозволяють здійснювати професійну діяльність, спираючись на принципи і правила професійної етики, етики міжособистісного спілкування, що значно підвищує її ефективність, розвиток умінь продуктивного спілкування в професійній діяльності на підґрунті розуміння його соціально-психологічних засад. Вивчення дисципліни передбачає роботу студента на лекціях та практичних заняттях, а також самостійну роботу при опрацюванні тем зазначеної дисципліни та вивченні наукової літератури; виконання індивідуального науково-дослідного завдання та складання заліку. Виклад теоретичних положень і виконання практичних завдань супроводжується тісною співпрацею викладача та студентів, що значно підвищує рівень ефективності засвоєння знань.
Опис: Психологічний аналіз комунікації та спілкування. Психологічні особливості міжособистісного спілкування. Міжособистісне розуміння та міжособистісний контакт. Труднощі та бар’єри комунікації. Невербальна комунікація. Експресивна поведінка в спілкуванні. Умови ефективності вербальної комунікації. Правила ефективного слухання. Комунікативні стратегії і тактики. Психологічна культура ділового спілкування. Психологія впливу у спілкуванні та спільній діяльності. Мовний вплив і маніпулювання. Психологічне протистояння впливу. Організаційні комунікації. Групова комунікація і прийняття рішень. Форми ділової комунікації. Усні форми бізнес-комунікації. Письмові форми бізнес-комунікації. Етика ділових комунікацій. Засоби ефективної комунікації та комунікативні техніки. Комунікативна професіограма фахівця. Комунікація як інструмент побудови репутації. Психологія кризової комунікації: особливості спілкування і взаємодії.
Методи та критерії оцінювання: 1.Оцінювання здобувачів освіти з дисципліни «Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності» здійснюється за допомогою засобів об'єктивного контролю ступеня досягнення результатів навчання. 2.Оцінювання проводиться на підставі оцінки рівня досягнутих програмних результатів навчання бакалавра Освітньої програми «Соціальне забезпечення», з використанням методів комплексної діагностики: семестровий контроль знань здобувачів освіти здійснюється за сумарною кількістю отриманих балів за результатами поточного контролю та виконання контрольного заходу. 3.Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об'єктивного контролю ступеня досягнення результатів навчання є його тематика, завдання до практичних та індивідуальних робіт, перелік літератури та методичних рекомендацій. 4. Оцінювання рівня досягнення результатів навчання здійснюється після виконання здобувачами освіти робочої програми у повному обсязі.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: виконання обов’язкових поточних практичних завдань, усне опитування, виконання контрольних робіт, індивідуального науково-дослідного завдання – 50 балів. Залік – 50 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1) Борґ, Дж. (2021). Мистецтво говорити: таємниці ефективного спілкування. Харків: Фабула; 2) Величко, О., Янковська, Т. (2010). Ефективна комунікація. Навч. посібн. Київ; 3) Гриценко, Т.Б., Іщенко, Т.Д., Мельничук, Т.Ф. (2007). Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів. Київ; 4) Кайдалова, Л.Г., Пляка, Л.В., Альохіна, Н.В., Шаповалова, В.С. (2018). Психологія спілкування: навчальний посібник. Х.: НФаУ; 5) Кінг, П. (2017). Стратегії і тактики спілкування, або Як знайти спільну мову з кожним. К. Книголав; 6) Курова, А.В. (2020). Психологія спілкування: навч.-метод. посібн. Одеса: Фенікс; 7) Олійник, Н.Ю. (2020). Комунікативний менеджмент: навч.-метод. посібн. Кам’янець-Подільський.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).