Гуманітарно-соціальний розвиток українського суспільства

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.02.E.059
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Доктор соціологічних наук, професор Піча В.М., кандидат соціологічних наук, доцент Савка В.Є.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність продемонструвати фахові компетентності отримані в процесі опанування різних дисциплін 3. Здатність застосовувати загальнолюдські принципи співіснування та етичні норми поведінки відносно людей та оточуючого середовища; 4. Здатність проявляти доброзичливість, толерантність турботу про інших, протистояти проявам расової, національної, статевої та вікової дискримінації; 5. Здійснювати об’єктивну оцінку реальності, визнавати міжнародні стандарти та принципи життєдіяльності; 11. Застосовувати уміння використовувати базові знання з фундаментальних наук 13. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та проявів соціально-економічних проблем у різних категорій населення 20. Здатність використовувати знання комплексно у вирішенні соціально-економічних проблем суспільства; 22. Виявляти закономірності соціального, політичного та економічного розвитку держави та можливості формування системи соціального захисту України 1. Аналізувати та пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; 2. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей; 4. Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення на основі фактичних / емпіричних даних практики; 5. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів. 1. Застосовувати свої знання та розуміння для здійснення професійної діяльності у сфері соціального забезпечення, спрямованої на соціально – економічні зміни 3. Надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання послуг соціального забезпечення, соціальної політики; 4. Здійснювати аналітичну, дослідницьку діяльність для встановлення регіональних, місцевих закономірностей і особливостей виникнення, розвитку, розв’язання і попередження проблем соціального забезпечення; 5. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; 6. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до новітніх тенденцій розвитку суспільних наук; 7. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 1. Здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Кількісний і якісний аналіз у соціальній роботі кореквізити: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні напрямки теоретизування в галузі наук про людину та суспільство. Евристичні можливості сучасних соціологічних теорій. Напрямки соціологічного аналізу сучасного суспільства. Соціологічні центри сучасної України та провідні напрямки їхньої роботи. Можливості прикладного застосування соціологічних знань.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: виступи з есеями за тематикою курсу, усне опитування (50%) • підсумковий контроль: письмовий іспит у формі тестування (50%)
Рекомендована література: 1. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 1 (15), Т. 1. – К., 2014. 2. Шульга Н.А. Дрейф на обочину: двадцать лет общественных изменений в Украине / Н.Шульга. – К., 2011. 3. Society under construction – opportunities and risks. Edited by P.Baldys and K.Piatek. - Biala.- Bielsko-Biala.-2015. 4. Society under construction: changes and challenges. Edited by L. Klymanska, Ya. Turchyn, V. Savka.- Lviv. – 2016.