Інвестиційні технології в соціальному забезпеченні

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.02.E.062
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Шаповалова Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; 2. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей; 3. Інформувати громадськість про соціально-економічні ініціативи та програми, що запроваджуються на рівні держави, області, регіону 4.Здійснювати аналітичну, дослідницьку діяльність для встановлення регіональних, місцевих закономірностей і особливостей виникнення, розвитку, розв’язання і попередження проблем соціального забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1.Практикум з соціального забезпечення 2. Соціальне підприємництво 3. Технології соціального забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Економічна сутність інвестування. Інвестиційний процес і його учасники. Пріоритетні галузі для іноземного інвестування соціальних закладів. Економічний зміст фінансування соціальних закладів. Об’єкти інвестиційної політики в соціальних закладах. Особливості інвестиційного процесу в соціальних закладах. Інвестиційна програма розвитку соціальних закладів. Формування інвестиційної стратегії соціальних закладів. Фінансування інвестиційної діяльності в соціальних закладах. Принципи державної інвестиційної політики системи соціального захисту населення. Органи державного регулювання інвестиційної політики в соціальних закладах. Інноваційні важелі удосконалення системи соціального захисту населення.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль виконання практичних завдань-40 балів Екзаменаційний контроль-60 балів
Рекомендована література: Бардиш, Г., О.(2004) Проектний аналіз: підручник для студ. вищих навч. закл. Львів: ЛБІ НБУ Батенко, Л., П.(2003). Управління проектами: навч. Посібник. Київ: КНЕУ. Бланк, И., А. (2013). Управление инвестициями предприятия. Київ: Ника-Центр, Эльга. Бланк, И., А. (2015). Инвестиционный менеджмент Київ: МН «ИТЕМ» ЛТД. Борщ, Л., М. (2005). Інвестування: теорія і практика: навч. посібник. Київ: Знання. Єрмошенко, М.,М.,& Плужников, І.О. (2014). Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: навч. Посібник. Київ: Національна академія управління. Калінеску, Т., В., Шаповалова, Т.,В.& Ліхоносова, Г.,С.(2013). Інвестиційна політика в соціальних закладах : підручник. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, Бабець, Є. ,К., & Гузенко О.П.(2013). Теорія капітального інвестування: навч. Посібник. Донецьк: Наука і освіта. Барановський, О. І. (2004). Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. Київ: КТНЕУ. Верба, В., А., & Загородніх, О.,А. (2015). Проектний аналіз: підручник. Київ: КНЕУ. Верба, В., А., Гребешкова, О.,М.,& Востряков О.В. (2012). Проектний аналіз: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. Київ: КНЕУ. Гайдис, Н., М. (2012). Інвестування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Львів: ЛБІ НБУ. Гуткевич, С., О.(2016). Інвестування: теорія і практика: навч. посібник для студ. вищ. навч. Закладів. Київ: Вид-во Європейського університету.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).