Менеджмент соціального забезпечення

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.01.E.052
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доц. Козак Марта Ярославівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Розробляти регламентуючу документацію з соціального забезпечення, страхування, зайнятості, тощо ( ПР 1.1); Розробляти заходи з вдосконалення системи соціального захисту (ПР 1.2); Аналізувати стан справ, виявляти причини недоліків та зривів планових заходів (ПР 1.5); Застосовувати свої знання для фахового консультування споживачів послуг соціального забезпечення (ПР 1.7).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Технології соціального забезпечення • Ринок праці та зайнятості кореквізити: • Міжнародна соціальна робота • Соціальна взаємодія та технологія інформаційного впливу
Короткий зміст навчальної програми: Теорії з основ менеджменту, роль шкіл менеджменту, теорії соціального управління, різноманітні типи організаційних структур служб соціальної роботи, аналіз організації як системи, елементи стратегічного розвитку організації. організації соціального забезпечення населення їх внутрішнє та зовнішнє оточення, функції менеджменту закладами соціального захисту на різних рівнях,кадровий менеджмент, поняття бюджетного фінансування та його організація, шляхи фінансування державних та недержавних закладів соціальної сфери в Україні
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: • 1. Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій: Навч. посіб.- 2-ге вид., виправл. і доповн. – К: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»,. ТОВ «Ліра-К», 2005.. 2. Колбіна Л. А.Менеджмент соціальної роботи : навч. посіб. / Л.А.Колбіна.— Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. — 406 с 3. Кузьмін О.Є. Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник.- К.: Академвидав, 2003 4. Коваль З.О. Менеджмент персоналу: навч.посібник/З.О.Коваль. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. -452 с 5. Фаренік С.А. Управління соціальними процесами: побудова та реалізація соціальних моделей. – К., 2003. 6. Хорунжий А.Г. Основи соціального управління. Курс Лекцій : Навчальний посібник. – Львів. Магнолія, 2007 7. Туленков М. Організаційна взаємодія в системах соціального управління (соціологічний аналіз): Монографія / М. Туленков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2005. – 220 с. 8. Руженський М. М. Соціальний менеджмент: навч. посіб. / М. М. Руженський;Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : ІПК ДСЗУ, 2011. -255 с 9. Управління діяльністю соціальних служб: метод. посібник [авт. кол. :Н. Гусак, Н. Кабаченко, В. Назарук, К. Савчук, О. Савчук, Л. Скоропада,Л. Чорній] / упорядн.-заг. ред. О. Іванова, Н. Гусак ; ПРООН в Україні,Проект «Підтримка реформи соціального сектору в Україні». – К. : К.І.С., 2013. – 178 10. Колков В. Определение эффективности социальных проектов / В. Колков // Социальная работа. – 2005. – №4. – С. 35 – 38 11. Herbert Alexander Simon. Podejmowanie decyzji i zarzadzanie ludzmi w biznesie i administracji. Wydanie IV.- Helion, 2007. 12. Kettner, P.M. (2002). Achieving excellence in the management of human service organizations. Boston, MA: Allynand Bacon. 13. •Lewis, J.A., Lewis, M.D., Packard, T., &Souflee, Jr., F. (2001). Management of human service programs (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.