Пенсійне забезпечення в Україні

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.033
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.е.н,ст.викл Зеленко Наталія Михайлівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.Використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності; 2. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; 3. Використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги, пенсій; 4. Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі соціального забезпечення; 5. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення; 6. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності; 7. Аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення 8. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки; 9. Застосовувати нормативно-правову базу в захисті соціальних груп населення; 10. Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; 11. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Технології соціального забезпечення 2. Практикум з соціального забезпечення,частина 1 3. Ведення професійних документів та звітність соціальному забезпеченні 4. Запобігання та протидія в корупції в соціальному забезпеченні 5. Правове регулювання соціального забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, метод і система пенсійного забезпечення. Принципи пенсійного забезпечення. Джерела пенсійного забезпечення. Пенсійні правовідносини. Страховий стаж: поняття та види. Обчислення страхового стаж. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Система пенсійного забезпечення в Україні. Страхові внески. Пенсії в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Поняття і види пенсій у солідарній пенсійній системі. Пенсії за віком. Пенсії по інвалідності. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Спеціальне пенсійне забезпечення. Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. Накопичувальна система пенсійного страхування. Пенсійний фонд України. Накопичувальний фонд. Недержавне пенсійне забезпечення
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація індивідуальних досліджень (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1.Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна, В.Т. Александров, С.М. Недбаєва. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Навчальний курс. ? Київ: НВП «АВТ», 2004. 256 с. 2.Пенсійне забезпечення: навч. посіб. / І. А. Вєтухова, Г. О. Яковлєва, О. М. Ярошенко, за заг. ред. В. В. Жернакова. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. – 230 с. 3.Пенсійна система : підручник / за ред. В.І. Грушка / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2017. - 368 с. 4.Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні / наук. ред.: Н. М. Хуторян, М. М. Шумило. – К. : Ін Юре, 2012. – 540 с. 5. Ширант А. А. Принципи пенсійного забезпечення / А. А. Ширант. – К.: ДІА, 2012. – 192 с. 6. Гудзь Ю.Ф., Реха К.Х. Реформування підсистеми пільгового пенсійного забезпечення на основі створення професійних пенсійних фондів / Ю.Ф. Гудзь, К.Х. Реха // Торгівля і ринок: тематичний зб. наук. пр. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – Вип. 2(42). – С. 76-87. 7.Офіційний сайт Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).