Системи управління якістю в соціальному забезпеченні

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.02.E.063
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: професор Климанська Лариса Дмитрівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є: освоєння основних понять і визначень з управління якістю; ознайомлення з іноземним досвідом щодо систем управління якістю; вивчення підходів, принципів, методів і технологій управління якістю в соціальному забезпеченні.
Завдання: ЗК.2.Базові знання у сфері фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; ЗК.3.Базові знання в галузі соціальних та поведінкових наук, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності та соціальній взаємодії; ЗК.4.Здатність до аналізу та синтезу; ЗК.5.Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших споріднених галузей; ЗК.16.Здатність діяти соціально, відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати за якість виконуваної роботи; ФК.5.Здатність використовування базових знань в галузі соціально-економічного забезпечення мало захищених категорій населення; ФК.8.Здатність формування суспільно-особистісних відносин;
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати фахові компетентності отримані в процесі опанування різних дисциплін; 2. Здатність продемонструвати професійні вміння та навички отримані в процесі проходження виробничих та переддипломної практики; 3. Здатність застосовувати загальнолюдські принципи співіснування та етичні норми поведінки відносно людей та оточуючого середовища; 4. Здійснювати самоаналіз та самооцінку, викорінювати шкідливі звички та власні недоліки, шанувати традиції і звичаї українського народу та культурний спадок цивілізацій, застосовувати соціально-екологічні знання співіснування в навколишньому середовищі; 5. Використовувати базові знання про основи соціального захисту 6. Здатність організувати роботу трудового колективу, співпрацювати та взаємодіяти з різними відділами і залучати до роботи провідних фахівців, організовувати роботу та ефективну взаємодію структурних підрозділів, направляти їх діяльність на реалізацію виробничих завдань, застосовувати методи та форми політики кадрового стимулювання колективу, застосовувати соціально-економічні принципи управління, розробляти систему соціального захисту в її структурних підрозділах; 7. Здатність розробляти регламентуючу документацію з соціального забезпечення, страхування, зайнятості, тощо; 8. Розробляти заходи з вдосконалення системи соціального захисту; 9. Забезпечувати підтримку окремих категорій населення з боку посадових осіб, державних та недержавних організацій; 10. Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців; 11. Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення; 12. Аналізувати стан справ, виявляти причини недоліків та зривів планових заходів; 13. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення; 14. Аналізувати ефективність реалізації соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності; 15. Аналізувати та пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; 16. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; 17. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей; 18. Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення на основі фактичних / емпіричних даних практики; 19. Надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання послуг соціального забезпечення, соціальної політики; 20. Здійснювати аналітичну, дослідницьку діяльність для встановлення регіональних, місцевих закономірностей і особливостей виникнення, розвитку, розв’язання і попередження 21. Здатність до самостійної автономної професійної роботи та виконання фахових завдань у складі мультидисциплінарних команд фахівців; 22. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; 23. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до новітніх тенденцій розвитку суспільних наук; 24. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Актуальні проблеми СЗ Інвестиційні технології в СЗ Організаційно-кадрова робота в СЗ
Короткий зміст навчальної програми: В курсі викладено загальні засади управління якістю, сутність системи управління якістю, специфічні особливості управління якістю у соціальних закладах різного типу, розглянуто сучасні тенденції та світовий досвід управління якістю в соціальному забезпеченні.
Опис: Методологічні та нормативні передумови системи організації соціальних служб. Сутність соціального обслуговування і соціальних служб в Україні. Принципи соціального обслуговування т. Види і форми надання соціальних послуг. Мережа організацій, причетних до розв’язання соціальних проблем в Україні. Система спеціалізованих служб з надання соціальної допомоги. Управління праці та соціального захисту населення та його роль в управлінні спеціалізованими службами. Організаційно-правові форми соціальної роботи з людьми похилого віку. Принципи, форми та методи соціальної роботи з людьми похилого віку. Мета та завдання Центру реінтеграції бездомних громадян. Організація роботи Центру. Роль центрів зайнятості в соціальній допомозі безробітним. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та соціальна робота з молоддю в Україні. Роль служби у справах дітей у соціальному захисті дітей. Притулок для дітей служби у справах дітей. Нормативно-правова база соціального захисту дітей-сиріт в Україні. Соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Центри соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Діяльність Центрів СНІДу в соціальній роботі з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІД. Розвиток інтегрованих соціальних служб як інноваційної моделі надання соціальних послуг населенню.
Методи та критерії оцінювання: - Індивідуальні та групові завдання ( 40%) - Підсумковий контроль ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь: 5 балів – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення: 2 бали – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи: 5 балів – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Експрес–опитування: 2 бали – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Заплотинський Б.А. Управління якістю професійної діяльності. Конспект лекцій з додатками. – К.: КІІВіП НУ “ОЮА”, кафедра інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності, 2017. – 152 с. 2.Інноваційні моделі соціальних послуг / За ред. Н.В. Кабаченко. – Ч. 1. – К., 2006. 3.Колосок А. М. Менеджмент і маркетинг соціальних послуг: конспект лекцій. - Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. - 88 с. 4.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи. – К.: Каравела, 2007 5.Сич Т.В. Управління якістю соціальних послуг: навч. посібник для магістрантів спец. „Управління соціальним закладом”. – Х.: ООО „Цифра принт”, 2016. – 252 с. 6.Тюпля Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота : теорія і практика: навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 574 с. 7.Утвенко В. В. Система соціального забезпечення та соціальної підтримки: навч. посіб. / В. В. Утвенко. - Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. - 248 с. 8.Шаповал М.І. Менеджмент якості. – К.: Знання, 2007. – 472 с. 9.Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 232 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).