Запобігання та протидія корупції в соціальному забезпеченні

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.01.E.051
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.держ. у., доцент Андрейчук Станіслав Казимирович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розробляти регламентуючу документацію з соціального забезпечення, страхування, зайнятості, тощо. Розробляти заходи з вдосконалення системи соціального захисту; Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення на основі фактичних / емпіричних даних практики; Аналізувати стан справ, виявляти причини недоліків та зривів планових заходів; Визначати зміст співпраці з антикорупційними органами для усунення соціальних передумов корупції, причин та умов корупційних діянь.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре реквізити • Міжнародна соціальна робота. Кор реквізити • Технології соціального забезпечення. • Практикум з соціального забезпечення.
Короткий зміст навчальної програми: Корупція в соціальній сфері: сутність та поняття. Антикорупційна політика. Антикорупційне законодавство України. Система запобігання корупції у публічній сфері. Засоби і механізми запобігання корупції у публічній сфері. Запобігання корупції в сфері публічних закупівель. Запобігання корупції у державних та місцевих органах. Запобігання корупції у правоохоронних і судових органах. Запобігання корупції в діяльності осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / авт. кол. : А. М. Михненко (кер. авт. кол.), Р. П. Марчук, А. М. Мудров та ін. ; за ред. проф. А. М. Михненка. - К. : НАДУ, 2010. - 360 с. 2. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинсь- кого, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - 820 c. 3. Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії. Зелена книга державної політики / [С. В. Дрьомов, Ю. Г. Кальниш, Д. Б. Клименко та ін.]. - К. : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2010. - 88 с. 4. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення: наук.-практ. посіб. / О.Л. Копиленко, З.А. Загиней, О.Н. Ярмиш та ін.; за заг. ред. Ю.М. Дьоміна. - К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 304 с. 5. Василевська Т. Е. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів : навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська ; уклад. О.М. Руденко. – К. : НАДУ, 2013. – 76 с. 6. Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні - К. : НІСД, 2013. - 57 с. 7. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому 199 рівні в Україні та інших європейських країнах: Зб. наук.- аналіт. та навч.- метод. мат-лів, нормат.-прав. актів з питань впровадження стандартів доброго врядування на місц. рівні / В. С. Куйбіда, В. В.Толкованов.– К.: ТОВ “Поліграфічний Центр ”Крамар”, 2010. - 258 с. 8. Етика державної служби: запобігання конфлікту інтересів та вимоги до законодавства / М. Віллорія, С. Сіннестрьом, Я. Берток. – К.:Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. – 104 с. 9. Загальні правила поведінки державного службовця[Електронний ресурс]: затверджені наказом Головного управління державної служби України 04.08.2010N 214. Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1089-10. 10. Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування: методичні рекомендації // Міністерство юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/. 11. Зубов К. Правообмеження у державній службі України: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 – „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / К. Зубов. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. – 23 с. 12. Іванов Ю.Ф. Трудове право України: навч. посіб. / Ю.Ф. Іванов, М.В. Іванова, Л.М. Кононенко; за ред. проф. Л.М. Кононенка. - К.: ВПЦ АМУ, 2012. – 304 с. 13. Підбережник Н.П. Управлінські механізми запобігання та протидії корупції в країнах ЄС: досвід Польщі / Н. П.Підбережник // Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 36. - С.158-165. 14. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», затверджено наказом Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 року № 1704/5. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/news/46205 15. Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції: розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2015 № 581-р // Урядовий кур’єр від 12.06.2015 № 10 16. Андрейчук С. К. Запобігання та протидія корупції в соціальній сфері: конспект лекцій / С. К. Андрейчук, Л. Д. Климанська, М. В. Школяр, О. О. Морушко. – Львів: Фіктивне видавництво в Україні, 2019. – 126 c.