Прагматична комунікація

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.M.036
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: професор Климанська Л.Д.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: методологічні основи прагматичної комунікації в ракурсі загальної соціологічної методології;теоретичні моделі, що описують прагматичну комунікацію, соціальне сприйняття, комунікацію і взаємодію на макро- і мікрорівнях; основні напрямки та підходи до практики реалізації теоретичних моделей в межах технологій інформаційного впливу. • уміти: аналізувати прагматичну комунікацію, планувати комунікативні впливи у повсякденному житті індивіда, групи, організації задля реалізації та захисту соціальної справедливості та загальносуспільного інтересу, розпізнавати та критично оцінювати маніпулятивні впливи на публічному рівні прагматичної комунікації; дотримуватись етики прагматичної комунікації в публічному, корпоративному просторі
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теоретична соціологія
Короткий зміст навчальної програми: Комунікація: поняття, аксіоми, моделі. Сприйняття інформації: етапи і особливості; Універсальний комунікативний ланцюг і можливості інтервенції. Основи прагматичної комунікації. Вплив: теоретичні і практичні проблеми. Мішені комунікативного впливу. Теорії переконування та впливу. Ресурси соціального впливу: вербальні, невербальні і символічні. Комунікативна технологія. Комунікативна кампанія: поняття, етапи, умови ефективності. Проблемний менеджмент. Комунікативна кампанія – версія «Інформаційний супровід діяльності організації (події). Комунікативна кампанія – версія «Створення іміджу організації або окремій особі». Комунікативна кампанія – версія «Інформаційна кампанія в ситуації кризи». Стратегічне планування комунікативних кампаній. Інформаційна безпека індивіда і прагматична комунікація.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление. Перераб. изд. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 384 с. 2. Зелинский С.А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание. Средства массовой коммуникации, информации и пропаганды – как проводник манипулятивных методик воздействия на подсознание и моделирования поступков индивида и масс. – СПб.: Издательско-Торговый Дом «СКИФИЯ», 2008. – 407 с. 3. Климанська Л.Д. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації:навчальний посібник/ Л.Д.Климанська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 164 с. 4. Чалдіні Р. Переконання:революційний метод впливу на людей. Харків, Клуб сімейного дозвілля. 2017 – 352 с.