Ринок праці та зайнятості

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.01.E.053
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к. держ. у., доц. Андрейчук Станіслав Казимирович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Розробляти регламентуючу документацію з соціального забезпечення, страхування, зайнятості, тощо; 2. Розробляти заходи з вдосконалення системи соціального захисту; 3. Застосовувати свої знання та розуміння для здійснення професійної діяльності у сфері соціального забезпечення, спрямованої на соціально - економічні зміни; 4. Застосовувати свої знання для фахового консультування споживачів послуг соціального забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре реквізити • Навчальна практика Корреквізити • Технології соціального забезпечення. • Пенсійне забезпечення в Україні. • Ведення професійних документів та звітність в соціальному забезпеченні.
Короткий зміст навчальної програми: Зайнятість та її основні форми. Безробіття: сутність, причини, основні типи і форми. Світові тенденції зайнятості. Ринок праці як сфера забезпечення зайнятості населення. Особливості функціонування ринку праці в Україні. Механізм функціонування ринку праці в системі забезпечення зайнятості населення. Закордонний досвід та альтернативні структури, що сприяють зайнятості. Шляхи підвищення рівня зайнятості та захисту безробітних.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1.Іванов Л.В. Державне регулювання зайнятості: Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – 264с. 2.Волкова О. В. Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 624 с. 3.Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 252 с. 4.Федоренко В. Г. Політична економія: Підручник / В.Г. Федоренко. – 2-ге вид. – К.: Алерта, 2015. – 487 с. 5.Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. — К.: КНЕУ, 2009. — 711с.