Організація контролю в соціальному забезпеченні

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.01.E.055
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: К. соц. наук, доц. Савка Віктор Євгенович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати фахові компетентності отримані в процесі опанування різних дисциплін; 2. Здатність застосовувати загальнолюдські принципи співіснування та етичні норми поведінки відносно людей та оточуючого середовища; 3. Здатність проявляти доброзичливість, толерантність турботу про інших, протистояти проявам расової, національної, статевої та вікової дискримінації; 4. Здійснювати об’єктивну оцінку реальності, визнавати міжнародні стандарти та принципи життєдіяльності; 5. Уникати емоційно кризових і конфліктних ситуацій; 6. Чітко формулювати свої думки та їх висловлювати, зберігати об’єктивність, послідовність та трудову активність в екстремальних ситуаціях; 7. Уникати перевантажень та професійного вигорання, розвивати стресо витривалість; 8. Вести здоровий спосіб життя та фізично і духовно самовдосконалюватися; 9. Здійснювати самоаналіз та самооцінку, викорінювати шкідливі звички та власні недоліки, шанувати традиції і звичаї українського народу та культурний спадок цивілізацій, застосовувати соціально-екологічні знання співіснування в навколишньому середовищі; 10. Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення; 11. Виявляти закономірності соціального, політичного та економічного розвитку держави та можливості формування системи соціального захисту України; 12. Забезпечувати підтримку окремих категорій населення з боку посадових осіб, державних та недержавних організацій; 13. Аналізувати стан справ, виявляти причини недоліків та зривів планових заходів; 14. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення; 15. Визначати можливості конституційного та правового регулювання суспільних відносин; 16. Використання нормативно-правової бази під час проведення інспекційних перевірок; 17. Здатність дотримуватись чинного законодавства України при виконанні службових обов’язків у роботі з різними соціальними групами населення та окремими громадянами, не порушувати права та інтереси юридичних осіб. 18. Аналізувати та пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; 19. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; 20. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей; 21. Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення на основі фактичних / емпіричних даних практики; 22. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів 23. Застосовувати свої знання для фахового консультування споживачів послуг соціального забезпечення; 24. Надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання послуг соціального забезпечення, соціальної політики; 25. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців. 26. Здатність до самостійної автономної професійної роботи та виконання фахових завдань у складі мультидисциплінарних команд фахівців; 27. Здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 28. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; 29. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до новітніх тенденцій розвитку суспільних наук; 30. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Ведення професійних документів та звітність в соціальному забезпеченні кореквізити • Актуальні проблеми соціального забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Соціальне забезпечення в системі інструментів регулювання соціальних проблем. Форми, види та завдання контролю в роботі системи соціального забезпечення. Контроль за якістю надання соціальних послуг. Контроль за роботою персоналу служб соціального забезпечення як соціальна технологія. Дисфункції в роботі служб соціального забезпечення: типологія, сутність та варіанти їх регулювання. Корупція в службах соціального забезпечення та засоби протидії їй.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: виступи з есеями та рефератами за тематикою курсу, усне опитування (50%) • підсумковий контроль: письмовий іспит у формі тестування (50%)
Рекомендована література: 1. Дрьомов С. В. Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії. Зелена книга державної політики: монографія. — К., 2011. 2. Порядок організації системи контролю якості надання соціальних послуг//http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/poverty/.html 3. Право соціального забезпечення: навч. посіб./авт.: С.М. Прилипко, Г.С. Гончарова та ін.-Х., 2013. 4. Соціальна політика : навч. посіб./ Климанська Л. Д., Малик І. Р., Савка В. Є. та ін.]; Львів, 2015.