Соціальна взаємодія та технології інформаційного впливу

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.01.E.056
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: ст.викл. Уманець Наталія Анатоліївна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР1.6 Застосовувати свої знання та розуміння для здійснення професійної діяльності у сфері соціального забезпечення, спрямованої на соціально – економічні зміни; ПР1.7 Застосовувати свої знання для фахового консультування споживачів послуг соціального забезпечення ПР1.9 Надавати інформаційну та нормативно-правову допомогу громадським організаціям, щодо формування соціальних проєктів, що фінансуються з регіональних і місцевих бюджетів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Менеджмент соціального забезпечення кореквізити: • Робота в громадах • Організація контролю в соціальному забезпеченні
Короткий зміст навчальної програми: Суспільство як система. Соціальні зміни і розвиток суспільства. Процес соціальної взаємодії: складові, принципи та полюси. Система соціального контролю як механізм регуляції соціальної взаємодії. Комунікація як основа соціальної взаємодії у суспільстві. Вплив: теоретичні і практичні проблеми. Основні поняття та технології маніпулятивного впливу. Технології інформаційного впливу. Інфориаційно-комунікативне суспільство як новий об’єкт сугестивного впливу. Сучасні тенденції в масовій комунікації. Медіаосвіта та медіа грамотність
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник; Наук. ред. О.Іващенко. - К. : Основи, 1999. - 726 с. 2. Климанська Л.Д. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації:навчальний посібник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.164с. 3. Кузьменко Т. Соціологія. Навч.посіб./ Т. Кузьменко - К.:Центр учбової літератури, 2010. 310с. 4. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2007. 448 с 5. Почепцов Г.Г. Від покемонів до гібридних війн. Нові комунікативні технології ХХІ століття. –К., 2017.321с. 6. Різун В. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник – Київ, 2013.437с. 7. Рижук О. Поняття інформаційних та гібридних війн// Освіта регіону – 2016-№3-С.85-89. 8. Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч.посіб. / [В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Л.Ф.Компанцева]; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – 2-ге вид. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2011. – 248 с. 9. Холод О. М. Комунікаційні технології : підручник/О. М. Холод. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 213 с.