Ведення професійних документів та звітність в соціальному забзпеченні

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.038
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доцент Козак Марта Ярославівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -- Використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності(ПР1) - Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення.(ПР4) - Використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги,пенсій (ПР5; - Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців (ПР9); - Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності (ПР12); - Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення (ПР14); - Застосовувати нормативно-правову базу в захисті соціальних груп населення (ПР16); - Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні (ПР17); - Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців (ПР19
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Правове регулювання соціального забезпечення, кореквізити: • Методи нарахування соціальних виплат
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні та практичні аспекти роботи суб’єктів соціального забезпечення, зокрема фаховий документообіг. Структура, сучасні концепції документознавства, історія класифікації, типології документів. Класифікація систем документації, Поняття „управлінський документ”. Класифікація управлінських документів, Номенклатура справ. Формуляр сучасного управлінського документа, Комп’ютеризація діловодних процесів в установах соціальної сфери, Ведення фахової документації в організаціях соціального забезпечення. Особливості фахових документів у структурних підрозділах управління соціального захисту населення. Організація документування у Пенсійному фонді, Центрі зайнятості населення, Фонді соціального страхування
Методи та критерії оцінювання: - Індивдуальні та групові завдання ( 40%) - Підсумковий контроль ( контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Видання. Вихідні відомості : ДСТУ 4861:2007 : (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ). – Вид. офіц. – Чинний від 2009- 01-01. – К : Держспоживстандарт України, 2009. – 45 с. – (Нац. стандарт України). – (Інформація та документація). 2. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів : ДСТУ 4163-2003. – – Вид. офіц. – Чинний від 2003-09-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – ІІІ, 22 с. – (Нац. стандарт України). 3. Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток : [монографія] / В.В. Бездрабко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 720 с. 4. Комова М.В. Діловодство : навч. посіб. для студ. / М.В. Комова ; Нац. ун- т «Львів. політехніка». – Л. : Тріада плюс, 2009. – 220 с 5. .Кулешов С.Г. Загальне документознавство : навч. посіб. / С.Г. Кулешов, Укрдержархів; УНДІАСД. – К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2012. – 123 6. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №36. – С. 275; В ред. Закону №1170-18 від 19.04.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15 7. Зайчук Б. О. Пенсійний фонд України. Організаційно-правові та соціально-економічні засади функціонування / Б. О. Зайчук,О. Б. Зарудний, С. Б. Березіна. – К.: НВП «АВТ», 2006. – С. 45. 8. Організація роботи в органах Пенсійного фонду України: курс лекцій для студентів V курсу факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України / авт. Д. М. Кравцов. – Х.:Нац. ун-т “Юрид. акад. України”, 2011. – 85 с 9. Наказ Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 138. Про затвердження форми звітності N 12-соц (річна)