Міжнародна соціальна робота

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.01.E.054
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: асистент Ставкова С.Г.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - дати базові знання з питань історії та теорії соціальної роботи в зарубіжних країнах; - показати основні моделі соціальної роботи в зарубіжних країнах; - сформувати вміння ідентифікувати та аналізувати технології соціальної роботи в різних зарубіжних країнах; Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: – сутність та основні технології соціальної роботи закордоном; – моделі та концепції соціальної роботи в зарубіжних країнах; Вміти: - аналізувати соціальні процеси, сучасні тенденції щодо технологій соціальної роботи демократичних держав і оцінювати можливості використання іноземного досвіду в Україні; - забезпечувати використання західного принципу соціальної справедливості у державно-службових відносинах; - використовувати в практичній діяльності соціального працівника інноваційні підходи в соціальній роботі, засновуючись на зарубіжному досвіді.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи правових знань, Соціальна політика. Теорії і методи соціальної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Історичні аспекти формування соціальної політики та соціальної роботи в зарубіжних країнах Сучасні підходи до технологій соціальної робо- ти в зарубіжних країнах. Соціальна робота та підготовка соціальних працівників в США. Система соціального захисту, соціальної робо- ти і підготовки фахівців соціальної сфери у Німеччині. Соціальна робота в Скандинавських країнах: Швеція.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): Включає проведення студентами презентація на вибрану тему, та роботу на заняттях • Підсумковий тест – 60%
Рекомендована література: 1. Дерега В. В. Соціальна і гуманітарна політика : [навчаль- ний посібник з грифом МОН України] / В. В. Дерега. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 152 с. 2. Глобальна соціальна політика: Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту / Б. Дікон, М. Халс, П. Стабс; пер. з англ. – К. : Основи, 1999. – 346 с. 3. Капська А. Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : [Навчальний посібник] / А. Й. Капська, Л. М. Завацька, С. В. Грищенко. –. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 248 с. 4. Кубіцький С. О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах : [навч. посіб.] / Кубіцький С. О. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 298 с. 5. Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і закордоном: Навчально-методичний посібник / Г. М. Попович. – Ужгород : Гражда, 2000. – 134 с. 6. Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі / Т. Семигіна. – К. : Унів. вид-во “Пульсари», 2003. – 252 с. 7. Соціальні технології: світовий досвід та тенденції розвит- ку в Україні : монографія / [за ред. В. В. Барабаша]. – Херсон : Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2008. – 340 с. 8. Теорія і практика соціальної роботи: Вітчизняний і зару- біжний досвід / Під ред. Т. Ф. Яркиной, В. Г. Бочарової. – М.; Тула, 2000. – 576 с.