Інформаційно-комунікаційне забезпечення соціальної сфери

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.02.E.066
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: ст. викладач Уманець Наталя Анатоліївна професор Климанська Лариса Дмитрівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни – засвоєння студентами змісту найважливіших ідей та практик, які торкаються інформаційно-комунікаційного забезпечення в соціальному забезпеченні, психологічних механізмів інформаційно-комунікаційних технологій
Завдання: ЗК 3. Базові знання в галузі соціальних та поведінкових наук, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності та соціальній взаємодії; ЗК 12. Уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях; ЗК 15. Креативність, ініціативність, здатність до системного мислення, критики та самокритики; ЗК 16. Здатність діяти соціально, відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати за якість виконуваної роботи.
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати фахові компетентності отримані в процесі опанування різних дисциплін. 2. Здатність застосовувати загальнолюдські принципи співіснування та етичні норми поведінки відносно людей та оточуючого середовища. 3. Здатність проявляти доброзичливість, толерантність турботу про інших, протистояти проявам расової, національної, статевої та вікової дискримінації. 4. Чітко формулювати свої думки та їх висловлювати, зберігати об’єктивність, послідовність та трудову активність в екстремальних ситуаціях. 5. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та проявів соціально-економічних проблем у різних категорій населення. 6. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення. 7. Налагоджувати та підтримувати зв’язки з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення. 8. Інформувати громадськість про соціально-економічні ініціативи та програми, що запроваджуються на рівні держави, області, регіону, вести посередницьку діяльність, структурувати, координувати, програмувати діяльність різних соціальних служб, фондів, громадських організацій та державних структур. 9. Застосувати методи можливої взаємодії з громадськими організаціями, фондами та галузевими профспілками. 10. Здатність визначати соціальну спрямованість громадських організацій, мотивацію їх діяльності. 11. Надавати інформаційну та нормативно-правову допомогу громадським організаціям фондам, профспілковим органам, щодо формування знань, умінь організаційної соціально-економічної роботи та здійснення управління нею. 12. Аналізувати та пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні 13. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач 14. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей. 15. Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення на основі фактичних / емпіричних даних практики 16. Застосовувати свої знання та розуміння для здійснення професійної діяльності у сфері соціального забезпечення, спрямованої на соціально – економічні зміни. 17. Надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання послуг соціального забезпечення, соціальної політики. 18. Здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. 19. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна соціологія Міжособистісне спілкування Психологічні основи управлінського впливу Запобігання конфліктів та професійна етика
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння студентами змісту найважливіших ідей та практик, які торкаються інформаційно-комунікаційного забезпечення в соціальному забезпеченні, психологічних механізмів інформаційно-комунікаційних технологій Курс має практичне спрямування, тому навчання не відбувається за традиційною схемою лекційно-семінарських занять. Кожне заняття є комбінованим, оскільки поєднує міні-лекції та практичні вправи. Успішне засвоєння курсу, отже, є неможливим без активної участі студентів в навчальних заняттях.
Опис: Зв’язки з громадськістю ( PR) як галузь наукового знання і сфера професійної діяльності. Формула PR. Витоки та історія розвитку PR. Громадськість в системі PR як об’єкт та суб’єкт комунікації. Громадська думка: дослідження та формування. Комунікація як процес передачі інформації. Види комунікативного впливу в системі PR — діяльності. Комунікативні проблеми та PR — діяльність в організації.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 40 балів: оцінка за виконання обов’язкових поточних практичних завдань -32 бали; оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання - 8 балів Екзаменаційний контроль - 60 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: • Климанська Л.Д. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації:навчальний посібник/ Л.Д.Климанська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 164 с. • Королько В. Основи паблік рілейшнз. — К.,2007. • Почепцов Г. Г. Паблік рілейшнз. — К., 2000;
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).