Ділове спілкування та культура ділового мовлення

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.02.E.065
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: Микитюк О.Р.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Подати основи стилістики сучасної української мови та культури мови як системний синтезований курс, покликаний розкрити націєтвірну функцію мови, опанувати засадничі норми різних стилів мови як головного засобу реалізації особистості й виробити навички культури мовлення в різних стилях та потребу постійного вдосконалення в писемному та усному спілкуванні.
Завдання: Формування мовно-національного світогляду як базового в утвердженні незалежної Української Держави. Опанувати мовні норми та використовувати стилістичну диференціацію мови відповідно комунікативної потреби. володіти основними мовними нормами на різних мовних рівнях: фонетичному, лексико-семантичному, морфологічному, синтаксичному. Добирати аргументи і засоби активізації уваги на основі різних стилів.
Результати навчання: • Уміння продуктивно спілкуватися з діловими партнерами • Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до новітніх тенденцій розвитку суспільних наук. • Здатність до використання різноманітних методів для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; • Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Міжнароднії системи захисту прав людини Інформаційно-комунікаційне забезпечення соціальної сфери
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни покликане вдосконалити й систематизувати мовні знання та сформувати на цій основі розуміння культури сучасного ділового мовлення, а також особливостей мови майбутнього фаху. Передбачено опанування стилістично-практичних аспектів сучасної української ділової мови, вивчення її засобів під кутом зору культури усного та писемного мовлення, а також стилістичне редагування текстів ділового стилю.
Опис: Роль культурно-національних орієнтацій у сучасних проблемах нормалізації та кодифікації різних стилів української мови. Історія творення мовної норми і мовного стандарту. Словотвірні засоби стилістики. Універсальне й унікальне у сфері фразеології. Лексичні засоби стилістики з погляду їхнього походження. Соціолінгвічний аспект жаргонної та суржикової лексики. Граматичні засоби стилістики сучасної української мови. Стійкі синтаксичні формули як елемент мовного етикету. Правопис як форма і сутність нормативности мови. Етикетний аспект вербального і невербального спілкування.
Методи та критерії оцінювання: Залік 100 1. Завдання у тестовій формі – 20 2. Виконання індивідуального завдання – 40 3. Самостійні та контрольні роботи – 40
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів відбувається на підставі таких критеріїв: • правильність відповідей (правильне, чітке, достатньо глибоке викладення теоретичних понять); • ступінь усвідомлення програмного матеріалу і самостійність міркувань; • рівень використання наукових (теоретичних) знань; • вміння використовувати засвоєний теоретичний матеріал під час виконання творчих практичних завдань. • відповіді студентів оцінюють з погляду логічності, чіткості, виразності викладу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1) Українська мова (за професійним спрямуванням): навч посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. 10-е вид., доповн. і виправ. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. 308 с. 2) Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки: навч. посібник. 2-е вид., доповн. і виправ. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. 236 с. 3) Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / За ред. канд. філол. наук Г. Л. Вознюка. К.: Знання, 2010. 211 с. 4) Фаріон І. Мовна норма: пошук істини: навч. посібник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 255 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).