Соціологічні аспекти в соціальному забезпеченні

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.02.E.069
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Кандидат політичних наук, асистент Яцишин Уляна Володимирівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування знань, умінь, навичок дослідження соціальних проблем в Україні та світі для розуміння чинників їх виникнення та пошуку шляхів їх подолання.
Завдання: Базові знання гуманітарних наук та права в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; Базові знання в галузі соціальних та поведінкових наук, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності та соціальній взаємодії; Креативність, ініціативність, здатність до системного мислення, критики та самокритики; Здатність діяти соціально, відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати за якість виконуваної роботи; Здатність реалізувати систему надання консультацій з питань соціального забезпечення різних груп населення, що опинилися у складних життєвих обставинах; Здатність використовування базових знань з обрахунку адресної соціальної допомоги різним соціальним групам населення, з урахуванням їх потреб; Знання в галузі трудових ресурсів та зайнятості населення; Знання методики дослідження та інтерпретації отриманих результатів з планування та реалізації заходів з надання адресної соціальної допомоги; Знання методики дослідження та інтерпретації отриманих результатів з планування та реалізації заходів з страхування; Знання методики індивідуальних обрахунків страхових внесків з різних видів страхування; Здатність оцінювання якості соціальних послуг.
Результати навчання: Здатність продемонструвати фахові компетентності отримані в процесі опанування різних дисциплін; Здатність продемонструвати професійні вміння та навички отримані в процесі проходження виробничих та переддипломної практики; Здатність застосовувати загальнолюдські принципи співіснування та етичні норми поведінки відносно людей та оточуючого середовища; Здійснювати самоаналіз та самооцінку, викорінювати шкідливі звички та власні недоліки, шанувати традиції і звичаї українського народу та культурний спадок цивілізацій, застосовувати соціально-екологічні знання співіснування в навколишньому середовищі; Застосовувати базові знання з напрямів, форм, методів наукових досліджень в галузі соціального забезпечення; Використовувати наукові знання в галузі інформатики та сучасних інформаційних технологій; Використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги; Здатність використовувати знання комплексно у вирішенні соціально-економічних проблем суспільства; Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення; Виявляти закономірності соціального, політичного та економічного розвитку держави та можливості формування системи соціального захисту України; Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі соціального забезпечення; Аналізувати та пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач; Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей; Критично оцінювати отримані результати, опрацьовувати та аргументовано захищати прийняті рішення на основі фактичних / емпіричних даних практики; Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів. Застосовувати свої знання та розуміння для здійснення професійної діяльності у сфері соціального забезпечення, спрямованої на соціально – економічні зміни; Застосовувати свої знання для фахового консультування споживачів послуг соціального забезпечення; Надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання послуг соціального забезпечення, соціальної політики; Здійснювати аналітичну, дослідницьку діяльність для встановлення регіональних, місцевих закономірностей і особливостей виникнення, розвитку, розв’язання і попередження проблем соціального забезпечення; Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців. Здатність використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності; Здатність до самостійної автономної професійної роботи та виконання фахових завдань у складі мультидисциплінарних команд фахівців; Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до новітніх тенденцій розвитку суспільних наук; Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре-реквізити: Запобігання конфліктів та професійна етика, Соціально-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності, Психологічні основи управлінського впливу. Ко-реквізити: Методи нарахування соціальних виплат, Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Програмою передбачено закріплення лекційного матеріалу на практичних заняттях з використанням інтерактивних методів навчання. Також у програмі відображено години та завдання самостійної роботи студента, виконання ним індивідуальної контрольної роботи та написання підсумкових тестів. Предмет логічно вписується в перелік інших дисциплін, передбачених для здобуття конкретної спеціальності. Передбачено, що студент навчиться аналізувати специфіку соціальної політики, соціального захисту та соціального забезпечення в умовах глобалізації суспільних процесів; оволодіє навичками застосування методів соціальних досліджень для аналізу соціальних проблем суспільства, представлення результатів авторських соціологічних досліджень та інтерпретування соціологічної інформації у медія; зможе аналізувати негативні та кризові явища сучасності та роль соціальної політики в їх подоланні.
Опис: Соціальна політика: локальне і глобальне. Соціальний захист та соціальне забезпечення в умовах глобалізації суспільних процесів. Сучасна соціологія про актуальні проблеми суспільства. Методи соціальних досліджень. Представлення та інтерпретація соціологічної інформації у ЗМІ. Соціальна нерівність сучасного суспільства як об'єкт соціального забезпечення. Соціально-демографічна структура суспільства. Соціально-економічна нерівність: проблема бідності. Нерівність і освіта у сучасному суспільстві: український та глобальний аспекти. Девіація як чинник дестабілізації суспільства і об'єкт соціальної політики. Кризові явища сучасної сім'ї. Війна: соціальні наслідки і шляхи подолання. Соціальні зміни і виклики сучасного суспільства.
Методи та критерії оцінювання: робота на практичних заняттях (вибіркове усне опитування, доповіді, презентації), екзаменаційний контроль (тестовий контроль).
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь (якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки), презентація (відповідність тематиці практичного заняття; естетичне оформлення презентації; чітка, лаконічна доповідь; здатність відповісти на уточнюючі запитання; посилання на джерела).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: - робота на практичних заняттях (40%) - підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%) 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Кацьора, О. (2015). Основні характеристики соціальних проблем. Нова парадигма, (128), 197-207. 2. Клименко, А. Л. (2017). Соціальний захист і соціальне забезпечення в умовах євроінтеграції України: окремі аспекти. Теорія і практика правознавства, (2). 3. Ларка, Л. С., & Нелюб, К. П. (2016). Соціальний аспект демографічної політики України (Doctoral dissertation, НТУ" ХПІ"). 4. Тітов, М. А., & Трибулькевич, К. Г. (2019). Соціальні проблеми сім’ї. 5. Туленков, М. (2010). Соціальний захист у соціологічному вимірі: монографія. Київ: ІПК ДСЗУ. 6. Best, J. (2017). Images of issues: Typifying contemporary social problems. Routledge. 7. Miller, G. (2017). Reconsidering Social Constructionism: Social Problems and Social Issues. Routledge. 8. Thompson, N. (2017). Social problems and social justice. Palgrave.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).