Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.046
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.е.н., доц. Шаповалова Т.В.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності; 2.Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення; 3.Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; 4. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; 5. Застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об’єктам соціального захисту; 6. Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення; 7. Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі соціального забезпечення 8. Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців; 9. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення; 10. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності; 11. Аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення 12. Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення; 13. Застосовувати нормативно-правову базу в захисті соціальних груп населення; 14. Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; 15. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Актуальні проблеми соціального забезпечення 2. Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи 3. Правове регулювання соціального забезпечення 4.Технології соціального забезпечення 5. Методи нарахування соціальних виплат 6. Практикум з соціального забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Головні організаційні аспекти виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи: наукове керівництво, етапи роботи. Кваліфікаційна робота як науково-практичне дослідження: вимоги до роботи, обґрунтування змісту дослідження, теоретико-методична та емпірична бази наукової роботи; підготовка роботи до захисту: вимоги до оформлення, складових елементів роботи, загальні правила щодо цитувань та посилань на використані наукові джерела, підготовка студента до захисту та процедура захисту.
Методи та критерії оцінювання: захист бакалаврської роботи (100%)
Рекомендована література: Методичні рекомендації до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи за спеціальністю «соціальне забезпечення»/Н.М.Зеленко -Львів: КСР, 2019- 55 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).