Робота в громадах

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.01.E.058
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доц. к. політ. н., Школяр Мар'яна Володимирівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомлення студентів з основними фундаментальними теоріями розвитку громад, різними підходами до їх дослідження, практикою проведення соціальної роботи в громадах, з методами, якими користуються фахівці соціальної сфери, скеровуючи роботу різного типу громад до запланованих цілей.
Завдання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: Загальні: ЗК 7. Науково-дослідницькі навички; ЗК. 10. Уміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології; Фахові/спеціальні: СК 22. Здатність забезпечувати охорону праці та безпеку життєдіяльності; СК 26. Знання технологій інвестування в соціальне забезпечення
Результати навчання: 1.2. Розробляти заходи з вдосконалення системи соціального захисту; 1.3. Визначати головні напрями співпраці державних установ та громадських організацій; 1.6. Застосовувати свої знання та розуміння для здійснення професійної діяльності у сфері соціального забезпечення, спрямованої на соціально - економічні зміни; 1.8. Надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання послуг соціального забезпечення, соціальної політики; 1.9. Надавати інформаційну та нормативно-правову допомогу громадським організаціям, щодо формування соціальних проектів, що фінансуються з регіональних і місцевих бюджетів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Соціальна взаємодія та технології інформаційного впливу кореквізити: - • Маркетинг соціального забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення навчального курсу «Робота в громадах» полягало у формуванні знань щодо розвитку територіальних громад та громад за інтересами, технологій інтервенції в цей розвиток з метою вирішення соціальних проблем та задоволення потреб членів громади.
Опис: Громада як соціальна спільнота: ознаки, типи, структура та характеристики. Ресурси громади у соціальній роботі із вразливими групами населення. Соціальна підтримка вразливих груп населення в об'єднаних територіальних громадах. Соціальні послуги в громаді. Інтегрований підхід до створення і розвитку соціальних послуг в громаді. Визначення проблем і потреб громади у соціальних послугах: підходи та інструменти. ДШУ. Активізація громади у сфері надання соціальних послуг: етапи, напрями, форми та методи. РШУ. Механізми міжвідомчої та міждисциплінарної взаємодії у вирішенні проблем та забезпеченні потреб громади. Завдання та обов'язки фахівця із соціальної роботи у створенні, наданні та розвитку інтегрованих соціальних послуг в громаді.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь - 4 – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення - 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку - 4 – послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі. Групова презентація розвитку громади за методикою PATH-планування - 20 – участь та роль кожного студента у спільній презентації; – якість виконання завдання (правильна послідовність кроків планування розвитку громади за методикою; коректність запланованих дій; реалістичність виконання; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією, поняттями та засобами ДШУ.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Безпалько О.В., Авельцева Т.П.. Мацевка Н.І. Технології активізації громади. Метод.посіб./ За ред. О.В. Безпалько. К.: Наук.світ, 2006. 95с. 2. Карий О.І., Панас Я.В. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування / Асоціація міст України – К., ТОВ «Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 176 с. 3. Ольчак М., Ростек К. Вдосконалення соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах: посібник. Київ, 2019. 57с. 4. Посібник із визначення потреб населення об’єднаної територіальної громади у соціальних послугах. Практичні рекомендації. Київ, 2019. 5. Семигіна Т.В. Робота в громаді: практика й політика. К.: Вид.дім «КМ Академія», 2004. 6. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі: навч. посіб. / О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, В. С. Колтун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук. К. 2017. 129 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).