Актуальні проблеми соціального забезпечення

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.047
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Шаповалова Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення; • застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; • вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; • виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців; • аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності; • аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення; • визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення; • пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному забезпеченні; • використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технології соціального забезпечення • Робота в громадах
Короткий зміст навчальної програми: Визначення, цілі, характерні ознаки та принципи соціального розвитку. Історія соціального розвитку. Стратегії соціального розвитку. Інституційний підхід та його три програмні риси. Поняття соціального капіталу. Поняття соціального забезпечення його основні принципи та завдання. Підходи до формування соціального забезпечення населення. Еволюція систем соціального забезпечення в Європі. Соціальне забезпечення та економічний розвиток: механізми взаємодії. Основні концепції та моделі соціального забезпечення. Континентальна модель соціального забезпечення (Німеччина, Франція). Англосаксонська модель соціального забезпечення (Великобританія). Скандинавська модель соціального забезпечення (Швеція). Південно-європейська модель соціального забезпечення (Італія). Американська модель соціального забезпечення (США, Канада). Пенсійне забезпечення. Медичне страхування. Страхування на випадок безробіття. Страхування від нещасних випадків на виробництві. Страхування на випадок тимчасової втрати здоров’я. Соціальна допомога. Особливості функціональної організації системи соціального забезпечення населення в Україні. Вдосконалення української системи пенсійного забезпечення, соціального та медичного страхування. Бідність та її масштаби. Бідність в розвинутих капіталістичних країнах та в країнах Третього Світу. Бідність в пост-соціалістичних країнах. Визначення глобалізації та її наслідки. Вплив глобальних проблем на соціальну роботу на різних рівнях. Шляхи зміцнення міжнародного аспекту соціальної роботи. Міжурядові та волонтерські організації. Міжнародна співпраця. Світовий Банк та Міжнародний Валютний Фонд. Захист найбільш вразливих верств населення.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): виконання лабораторних робіт, усне опитування, індивідуальна науково-дослідна робота. • Підсумковий контроль (60%): залік.
Рекомендована література: •Дутчак А. В. Соціальне забезпечення громадян: сучасний стан та перспективи розвитку / А. В. Дутчак // Молодий вчений. – 2017. – № 5. – С. 568–572. • Рудкевич І. В. Регулювання системи соціального захисту населення України: теорія, методологія та державна політика: монографія / І. В. Рудкевич. – Донецьк: Ємельянова Т.В., 2011. – 463 с. • Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 6 (20) / Головні редактори В.М.Ворона, М.О.Шульга. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. – 526 с. • Фінансове забезпечення соціальної допомоги: підручник/ Т.В. Калінеску, Т.В.Шаповалова, Г.С.Ліхоносова. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. –360с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).