Соціальна безпека

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.02.E.068
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.е.н., старший викладач, Красілич Ірина Олегівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та спостереження; 2. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального захисту населення; 3. Використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення; 4. Визначати умови соціально-економічної підтримки різних категорій населення; 5. Аналізувати та оцінювати рівень матеріально-економічного захисту різних категорій населення; 6. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки; 7. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей; 8. Аналізувати стан справ, виявляти причини недоліків та зривів планових заходів; 9. Здатність визначати соціальну спрямованість громадських організацій, мотивацію їх діяльності;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Державне регулювання соціальної сфери Гуманітарно – соціальний розвиток українського суспільства Інвестиційні технології в соціальному забезпеченні
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і завдання курсу «Соціальна безпека». Взаємозв'язок і взаємозалежність економічної і соціальної політики держави.Економічні аспекти соціального захисту населення. Нормативно-правове забезпечення системи соціального захисту. Матеріальний добробут населення, його структура та динаміка. Економічний статус як фактор диференціації у соціальному забезпеченні. Державні соціальні стандарти та соціальні. Моделі і програми соціального забезпечення в соціальних державах світу. Фінансування в системі соціального захисту населення.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, індивідуальна науково-дослідна робота. Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Рекомендована література: 1. Інвестиційна політика в соціальних закладах: підручник/ Т.В. Калінеску,Т.В.Шаповалова, Г.С.Ліхоносова.-Луганськ: вид-во СНУ ім..В.Даля,2013.-456 с. 2. Основи економічної теорії: навчальний посібник / за заг. ред. П.В.Круша, В.І.Депутат, С.О.Тульчинської. – К. : Каравела, 2008. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). 3. Соціальний аудит та інспектування: підручник/ Т.В. Калінеску,Т.В.Шаповалова, Г.С.Ліхоносова.-Луганськ: вид-во СНУ ім..В.Даля,2013.-382 с. 4. Фінансове забезпечення соціальної допомоги: підручник/ Т.В. Калінеску,Т.В.Шаповалова, Г.С.Ліхоносова.- Луганськ: вид-во СНУ ім..В.Даля,2014.-360с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).