Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.00.O.042
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доц. Почапська Ірина Ярославівна;
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: -Надання знань, умінь, здібностей для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах та об’єктах науково-освітньої діяльності. - Формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК 2.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу. ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 9. Здатність до пошуку оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК 10. Вміння виявляти ставити та вирішувати проблеми. ЗК 11.Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК 17. Здатність застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших споріднених галузей. Фахові компетенції: СК 9. Здатність до планування та реалізації заходів з проведення моніторингу і інвестування. СК 17. Здатність забезпечувати охорону праці та безпеку життєдіяльності.
Результати навчання: 1.Здатність продемонструвати фахові компетентності отримані в процесі опанування різних дисциплін. 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та проявів соціально-економічних проблем у різних категорій населення 3. Здійснювати аналітичну, дослідницьку діяльність для встановлення регіональних, місцевих закономірностей і особливостей виникнення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: — пререквізити: Експертиза якості соціальних змін — кореквізит: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Правові і організаційні питання охорони праці, санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони, вентиляція та опалення виробничих приміщень, виробничий шум і вібрація, поняття про радіоактивні речовини і випромінювання, освітлення виробничих приміщень, дія електричного струму на організм людини, технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при нормальних та аварійних режимах роботи, Організація пожежної охорони на підприємстві. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами, блискавкозахист будівель, споруд, стаціонарні і первинні засоби пожежогасіння, основні джерела та фактори небезпеки,надзвичайні ситуації.
Опис: 1. Правові і організаційні основи охорони праці 2. Загальні підходи до організації охорони праці на підприємствах 3. Виробничий травматизм та професійні захворювання. 4. Психофізіологічна діяльність. Фактори зниження працездатності людини. 5. Основні чинники впливу на умови праці та трудовий процес (освітлення, шум, вібрації, психологічний вплив ). 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони (шкідливі речовини, іонізуюче випромінювання, мікроклімат, вентиляція, опалення ). 7. Організація робочого місця як запорука збереження здоров'я працівників та продуктивної праці. 8. Техніка безпеки. 9. Соціальний захист працівників. 10. Управління безпекою праці та вимоги до БЖД за міжнародними стандартами. 11. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. 12. . Соціальні, соціально-політичні та соціально-екологічні небезпеки. 13. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослини, об’єкти економіки. 14. Пожежна безпека як один з аспектів життєдіяльності людей. 15.Техногенні небезпеки та їхні наслідки. 16. Державна система запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, vns-тестування (20%); письмові звіти з практичних робіт, vns-тестування (20%);індивідуальні завдання (10%); тематичне тестування за лекційним матеріалом (50 %)
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Розрахунково-графічна робота (максимум 10 балів), з них: – структура роботи (Завдання, зміст, список використаної літератури та джерел (не менше 5), висновки,) (1 бал); - якість джерел інформації, змісту роботи та висновків (за кожне теоретичне питання максимум 1 бал); – розв’язані задачі з відповідними поясненнями, коментарями та висновками (за кожну задачу максимум 5 балів); – правильно виконана графічна частина (3 бали). 2. Лабораторні роботи (максимум 5 балів за 1 роботу), з них: – сформований звіт (структура роботи, обчислення і розрахунки, висновок) (максимум 1,5 бала); - теоретичний матеріал (тестування у ВНС) (максимум 3,5 бала); 3. Практичні роботи (максимум 5 балів за 1 роботу): – сформований звіт: структура роботи, (максимум 1,5 бала) обчислення і розрахунки, висновок (максимум 3,5 бала).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Всього 100 %, з них: письмові звіти з лабораторних робіт, vns-тестування (20%); письмові звіти з практичних робіт, vns-тестування (20%);індивідуальні завдання (10%); тематичне тестування за лекційним матеріалом (50 %)
Рекомендована література: •Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності: навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Видавництво "Левада", 2021. – 326 c. •Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності (практикум): навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Видавництво "Левада", 2019. – 240 c. Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів Інституту гуманітарних і соціальних наук бакалаврського рівня підготовки денної та заочної форм навчання)/ І.Я.Почапська – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. - 84 с. 5,7 ум.д.ар. •Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. •Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів Інституту гуманітарних і соціальних наук першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей - / Укл. І.Я.Почапська, М.С. Ташак, О.Я. Литвиняк – Львів: Національний університет ”Львівська політехніка ”, 2019. - 32 с. •Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).