Маркетинг соціального забезпечення

Спеціальність: Соціальне забезпечення
Код дисципліни: 6.232.01.E.057
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: старший викладач Яцишин Уляна Володимирівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення методологічних основ та технологій здійснення маркетингової діяльності в сфері соціального забезпечення, принципів соціальної відповідальності і компетентності; оволодіння знаннями зі сфери маркетингу для ефективного забезпечення соціальними послугами вразливих категорій населення в умовах ринку.
Завдання: Здатність визначати та задовольняти людські і суспільні потреби в соціальній сфері.
Результати навчання: • Розробляти заходи з вдосконалення системи соціального захисту; • Визначати головні напрями співпраці державних установ та громадських організацій; • Аналізувати стан справ, виявляти причини недоліків та зривів планових заходів; • Застосовувати свої знання для фахового консультування споживачів послуг соціального забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Міжнародна соціальна робота кореквізити: • Робота в громадах
Короткий зміст навчальної програми: Курс розрахований на ознайомлення студентів із специфікою використання маркетингових інструментів для організації функціонування соціальної сфери, ефективного “продажу” соціальних послуг, застосування соціального маркетингу в діяльності соціальних служб та організацій. Впродовж вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти основні поняття дисципліни, зрозуміти особливості організації маркетингової діяльності у державних та недержавних організаціях, які надають соціальні послуги, знати правила розробки комплексу маркетингу, розуміти специфіку цільових аудиторій організації, розуміти основи фандрейзингу та рекрутингу, роботи з медія тощо. Також в межах вивчення дисципліни студенти засвоять важливість та специфіку проведення маркетингових досліджень. З цією метою передбачені такі методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, а також виконання студентами індивідуальних науково-дослідних завдань.
Опис: Соціальна сфера як об’єкт маркетингу. Суб’єкти надання соціальних послуг. Поняття маркетингу, його характеристики та види. Маркетинг у сфері надання соціальних послуг та соціального забезпечення. Планування маркетингу соціального забезпечення. Методи маркетингових досліджень. Розробка комплексу маркетингу. Технології просування соціально-значимих продуктів. Розвиток людських та фінансових ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (вибіркове усне опитування, доповіді, презентації), презентація проекту (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь (якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки) - 3 б.; презентація (відповідність тематиці практичного заняття; естетичне оформлення презентації; чітка, лаконічна доповідь; здатність відповісти на уточнюючі запитання; посилання на джерела) - 5 б. індивідуальне контрольне завдання (структура; якість джерел інформації та їхня відповідність змісту роботи; рівень самостійності та глибина осмисленості; рівень обізнаності з теоретичним матеріалом, термінологією та поняттями; вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал; естетичне оформлення презентації; чітка, лаконічна доповідь; здатність відповісти на уточнюючі запитання) 10 б.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Андерсен, А. (2012). Стратегічний маркетинг для неприбуткових організацій. К.: УАМ. 2. Герасимяк, Н. В. (2014). Соціально-відповідальний маркетинг як одна з передових концепцій сучасного маркетингу. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету, (14), 14. 3. Дєліні, М. М. (2017). Соціальний та благодійний маркетинг у системі соціально-економічної відповідальності бізнесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, (27 (1)), 135-138. 4. Міцура, О. О., & Провозьон, Ю. М. (2011). Досвід використання комплексу соціально орієнтованих маркетингових комунікацій в Україні та світі. Маркетинг і менеджмент інновацій, (4 (2)), 147-154. 5. Яцишин, У.В. (2019). Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни “Маркетинг соціального забезпечення”. Львів: КСР. 6. Dietrich, T., Rundle-Thiele, S., & Kubacki, K. (2017). Segmentation in social marketing (Vol. 1). Berlin, Germany: springer. 7. Kennedy, A. M., Kemper, J. A., &Parsons, A. G. (2018). Upstream social marketing strategy. Journal of Social Marketing. 8. Key, T. M., &Czaplewski, A. J. (2017). Upstream socialmarketing strategy: An integrated marketing communications approach. Business Horizons, 60(3), 325-333. 9. Tarka, P., & Kaczmarek, M. (2015). Theoretical and empirical comparative analysis on quantitative and qualitative marketing researches. In Research Methods: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1712-1730). IGI Global.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).