Історія політичних (правових, економічних) вчень

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.002
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: канд. філос., наук., доц. Волинець О. О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 09. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних ькомунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та дисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Пререквізит: політологія. -Кореквізит: історія ідей, концепцій і теорій міжнародних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Oсновні етапи історії світової політико-правової, економічної думки. Виникнення та розвиток поглядів на державу в країнах стародавнього сходу. Політико-правові (економічні) ідеї стародавньої -Греції та Риму. Політико-правові, економічні вчення європейського середньовіччя та епохи відродження. Політико-правова думка епохи перших буржуазних революцій в Європі (17-18ст). Політичні, правові (економічні) вчення епохи європейського просвітництва та періоду боротьби за незалежність США (18ст.). Політичні та правові вчення епохи французької революції. політичний лібералізм. Політико-правові ідеї європейського соціалізму та комунізму. Державно-правові (економічні) вчення західної Європи 19-20 ст. Iдея державності в політичній думці України.
Методи та критерії оцінювання: -Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах. -Підсумковий контроль:(60%) іспит (тестові завдання, теоретичні питання).
Рекомендована література: 1. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Історія економічних учень: Підручник. - 2-ге вид., переробл. І доп. - К.: Знання, 2008. 639 с. 2. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2007. - 224 с. 3. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник. - К. : Атіка, 2005. - 560 с. 4. Кормич А.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник.- К.: Алерта, 2012.-334с. 5. О.М. Мироненко, В.П. Горбатенко Історія вчень про державу і право: Навч. посібник.- К.: "Академія", 2010.-454с. 6. Тимошенко В. М. Теория государства в политика-правовой мысли Украины и Росии (конец ХІХ - начало ХХ вв.) Монография.-Чернигов: Издатель Лозовой В.М., 2014.-624. 7. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень.-Підручник.-К.:Юніком Інтер, 2007.-464с. 8. О.О. Волинець, Р.Я. Пасічний, Конспект лецій, Історія політичних, правових (економічних) вчень, Львів-2014.-163 с. 9. О.О. Волинець, Р.Я. Пасічний, Історія політичних, правових (економічних) вчень, Посібник.- Львів: Видавництво НУ ЛП, 2020.-175 с. 10. Історія вчень про державу і право: Підручник, за ред. проф. Г.Г. Демиденка, проф. О.В. Петришина.-Х.: Право, 2009-256с. 11. Зозуля Є.В, Туренко О.С., Іванов І.В. Історія вчень про державу і право: навч.посібник.-Херсон: "Олді-Плюс", 2018.-308с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).