Країнознавство

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.006
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Горбач Олександр Назарович.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: сформувати у студентів комплексні знання про теоретичні засади наукового країнознавства з позиції міждисциплінарності; допомогти засвоїти основні принципи наукового країнознавства, історію становлення та розвитку країнознавчих досліджень, основні характеристики суспільно-політичних, географічних, демографічно-етнографічних, соціально-економічних, політичних, культурних, правових та ідеологічних складових розвитку країни. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати об’єкт і предмет наукового країнознавства; методологічні засади сучасного країнознавства; зміст провідних напрямів наукового країнознавства; основні групи чинників, що визначають механізми функціонування економічної, політичної та правової систем країни; загальні засади районування світу. вміти характеризувати провідні методологічні принципи наукового країнознавства; оперувати країнознавчою термінологією з метою аналізу сфер та напрямів суспільного життя держави; характеризувати географічне положення країни у різних аспектах; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у детермінантах, засобах, інструментах та наслідках різних напрямів політики держави; оцінювати забезпеченість країни корисними копалинами, тип політичної та правової системи, потужності в системі міжнародних відносин, рівень соціально-економічного та культурного розвитку тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізити: політологія; історія політичних, правових, економічних вчень. • Кореквізити: теорія міжнародних відносин, історія міжнародних відносин.
Короткий зміст навчальної програми: Країнознавство як наука. Політична карта світу. Природні умови та природно-ресурсний потенціал країн світу. Соціально-економічні основи країнознавчих досліджень. Демографічні особливості країнознавчих досліджень. Політична система як об’єкт країнознавчих досліджень. Типологія, класифікація та регіональний поділ країн світу. Характеристика країн Центральної та Східної Європи. Характеристика ключових країн Південної та Південно-Східної Європи. Основні країни Північної та Західної Європи. Країни Центральної Америки, їх характеристика. Регіональна характеристика країн Північної Америки. Основні характеристики країн Південної Америки. Росія і Центральна Азія. Характеристика країн Західної та Південної Азії. Країни Східної Азії та їх характеристика. Країни Північної, Центральної та Західної Африки. Основні характеристики держав Південної та Східної Африки. Австралія та Океанія як регіон світу
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40 %): усне опитування, виступи на семінарах, написання рефератів. • Підсумковий контроль (60 %): екзамен (трирівневе тестування).
Рекомендована література: 1. Дахно І.І. Країни світу / І.І.Дахно. — К.: Мапа, 2004. — 606 с 2. Дубович І. А. Країнознавчий словник-довідник / І.А.Дубович. — Л.: Ліга-прес, 2005. — 819 с. 3. Ігнетьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії / П.М.Ігнетьєв. – Чернівці: Книги ХХІ, 2004. – 384 с. 4. Країнознавство: навч. посібник / Я.Б.Турчин; Л.О.Дорош, О.Н.Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 276 с. 5. Країнознавство: довідник / Я.Б.Турчин; Л.О.Дорош, О.Н.Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 296 с. 6. Масляк П.О. Країнознавство. Підручник / П.О.Масляк. - 2-ге вид., випр. - К.: Знання, 2008. - 292 с. 7. Трохимчук С.В. Політична географія світу / С.В.Трохимчук, О.В.Федунь. – 2 –ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 422 с. 8. Яценко Б.П. Країнознавство: основи теорії / Б.П.Яценко, В.К.Бабарицька. – К.: Либідь, 2009. – 312 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).