Політологія

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.007
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., доцент Бучин Микола Антонович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. РН02. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів. РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. РН07. Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси. РН09. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації. РН11. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи. РН15. Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо. РН16. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності. РНВБ 2.3 Знати сучасні етнополітичні процеси, їх вплив на регіональну та транскордонну співпрацю, вміти аналізувати основні тенденції розвитку регіональних процесів у сучасних міжнародних відносинах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: • Кореквізит: Країнознавство, Історія політичних (правових, економічних) вчень, Політичні системи зарубіжних країн в умовах глобалізації.
Короткий зміст навчальної програми: Політика як суспільне явище. Предмет, функції та методи політичної науки. Суб’єкти політики. Політична влада. Легітимність влади. Форми і типи політичної влади. Політична система. Політичний процес. Політична діяльність. Політичні технології. Політичні рішення. Процес політичної соціалізації. Політична участь та її форми. Інститут політичного лідерства. Політичні еліти як суб’єкти політики. Політичні партії. Типологія партійних систем. Демократичні принципи виборів. Основні виборчі системи. Еволюція виборчої системи України. Суть, ознаки, функції та структура держави. Форма держави. Державно-територіальний устрій. Монархічна та республіканська форма правління. Правова держава та громадянське суспільство. Демократія та демократичні політичні режими. Сучасні концепції демократії. Основні ознаки тоталітарного режиму. Сутність та особливості авторитаризму. Система державного правління в Україні. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні. Зовнішня політика держави. Міжнародні відносини: сутність, види, принципи та суб’єкти. Фактори сили в міжнародній політиці. Причини та типологія міжнародних конфліктів. Україна в системі міжнародних відносин.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах. • Підсумковий контроль: (60%): екзамен (тестові завдання, теоретичні питання)
Рекомендована література: • Політологія: навчальний посібник / М.П. Гетьманчук, В.К. Грищук, Я.Б. Турчин та ін.; За заг. ред. М.П. Гетьманчука. – К.: Знання, 2011. – 415 с. • Гелей С.Д. Політологія: Навч. посіб. / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 7-ме вид,, переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 415. • Піча В.М. Політологія / В.М. Піча, Н.М. Хома. – Львів: "Новий світ-2000"., 2002. – 344 с. • Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.– 664 с. • Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець та ін. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с. • Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник П.П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).