Теорія міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доцент Дорош Леся Олексіївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. РН02. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів. РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. РН06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. РН08. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій. РН09. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації. РН11. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи. РН19. Знати особливості, тенденції розвитку, форми, методи та інструменти державного регулювання регіональної та транскордонної співпраці, міжнародної співпраці регіонів. РНВБ 1.1 Знати та розуміти природу, динаміку міжнародних процесів у конкретних сферах міжнародних відносин, тенденції їх розвитку. РНВБ 1.2 Здійснювати опис та аналіз процесів, конкретних ситуцій у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики крізь призму історичного та геополітичного підходів. РНВБ 1.4 Досліджувати та аналізувати соціальні, правові, культурні, економічні чинники, що впливають на ухвалення політичних рішень на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях. РНВБ 1.5 Розробляти механізми розв’язання актуальних проблем і завдань у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж всього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Історія України. • Кореквізити: Політологія, Країнознавство.
Короткий зміст навчальної програми: Спеціаліст у галузі міжнародних відносин: сфери діяльності та специфіка підготовки. Понятійно-категоріальний апарат спеціаліста у галузі міжнародних відносин. Структура та методологія дослідження міжнародних відносин. Міжнародні відносини як суспільне явище: основні риси. Типи та рівні міжнародних відносин. Міжнародна система: сутність, структура та типи. Особливості трансформації міжнародних систем. Суб’єкти міжнародних відносин: сутність та різновиди. Державні та недержавні учасники міжнародних відносин. Зовнішня політика держави: сутність, принципи реалізації. Співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики держави. Інтерес в міжнародних відносинах. Взаємозв’язок інтересів, мотивів і цілей суб’єкта міжнародних відносин. Міжнародний та національний інтерес, їх співвідношення. Засоби суб’єкта міжнародних відносин. Сила як засіб, атрибут суб’єкта міжнародних відносин. Сутність, виникнення та форми дипломатичної діяльності. Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та шляхи їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції. Міжнародний порядок та формування сучасного глобального світового порядку. Глобалізація. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Основи теорії міжнародних відносин : Навч. посібник / Л.О.Дорош, М.В. Здоровега, О.Я.Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, Ю.Р.Лемко, Ю.Я. Тишкун, Я.Б.Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 244 с. • Основи теорії міжнародних відносин. Словник: Навч. посібник / М.П.гетьманчук, Л.О.Дорош, М.В. Здоровега, О.Я.Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, З.Й.Куньч, Ю.Р.Лемко, Г.І.Лучишин, Ю.Я. Тишкун, Я.Б.Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с. • Дорош Л. О. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»: Навч. посібн. / Л. О. Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 189 с. • Дипломатична та консульська служба: Навч. посібн. / Я. Б. Турчин, О. Н. Горбач, Л. О. Дорош, О.Я.Івасечко, У.В.Ільницька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 224 с. • Країнознавство: Навч. посібник / Я.Б.Турчин, Л.О.Дорош, О.Н. Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 276 с. • Країнознавство: довідник / Я.Б.Турчин, Л.О.Дорош, О.Н. Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 296 с. • Камінський А. Вступ до міжнародних відносин / Камінський А. – Львів, 1995. • Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М.З., Мацях М.М. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003. • Международные отношения: теории, конфликты, организации / [Под ред. проф. П.А. Цыганкова]. – М., 2004. • Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. – Львів: Академія сухопутних військ, 2010. – 240 с. • Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібн. / Цимбалістий В.Ф. – 3-тє вид., доп. та випр. – Львів: Новий світ – 2007. – 360 с. • Цыганков П.А. Теория международных отношений / Цыганков П.А. – М., 2003. • Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин / Шепєлєв М.А. – К., 2004.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).