Історія державності та культури України

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н., доцент Хома І.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни створення сприятливих умов для особистісного розвитку особистості студентів у процесі формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві. Курс має потенційні можливості стати чинником примирення різних моделей історичної пам’яті, засобом конструктивного суспільного діалогу про минулі та сучасні проблеми суспільного розвитку, інтеграції та консолідації українського суспільства. Ця дисципліна стимулює розвиток у студентів критичного мислення і аналізу та адекватної оцінки історико-культурної інформації, мотивації та самоідентифікації особистості на основі пізнання історії, культурної та наукової спадщини суспільства.
Завдання: Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухомої активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Результати навчання: - система знань про окремі аспекти історії та культури України та практичних навичок для роботи з історичним джерелом; - знання про проблемні, дискусійні та дражливі сторінки історії України; - ознайомлення з найновішими поглядами істориків та дослідників щодо дискусійних питань історії України. - вміння самостійно вивчати проблемні питання історії України, звертаючись до першоджерел; - формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві; - розуміння студентами важливості примирення різних моделей історичної пам’яті, конструктивного суспільного діалогу про минулі та сучасні проблеми суспільного розвитку, інтеграції та консолідації українського суспільства; - навички опрацювання історіографії з окремих проблем історії України; - навички критичного мислення і аналізу та адекватної оцінки історико-культурної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Шкільний курс з історії України
Короткий зміст навчальної програми: Територія, склад та ідентичність населення українських земель в історичній ретроспективі Ґенеза українського державотворення у середньовіччі і ранньомодерний час Суперечливі питання українського державотворення. Людина і спротив тоталітарним режимам у ХХ ст. Українські землі як частина європейського полікультурного простору в Х-ХІХ ст. Культурні процеси на українських землях в новітню добу. Символічний простір міста та його культура. Історія науки і техніки освіти на українських землях.
Опис: - Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухомої активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен) включно із творчою роботою «Історія мого роду на тлі історії України».
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування 3 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. експрес –опитування 0,5 – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. Індивідуальне завдання на тему: «Історія моєї родини на тлі культурно-історичних процесів ХХ –початку ХХІ ст.» 10 1) Повнота викладу – актуальність, інформативна новизна; охоплення аналізом більше трьох поколінь своєї родини (по батьківській чи материнській лінії), відстеження змін кожного покоління, ідентичності, досвіду, цінностей, способів прийняття рішень родинної ваги; що саме і чому мало формуючий вплив на Ваше покоління, завдяки чому Ви відрізняєтесь від своїх батьків (вага в оцінці завдання – 2 балів). 2) Аналіз – глибина, переконливість та послідовність аргументів, вміння правильно аналізувати і порівнювати факти, в яких Ваші родинні історії накладаються на події в історії свого народу (вага в оцінці завдання – 2 балів). 3) Стиль викладу – текст має бути авторським, автентичним, без елементів плагіату та копіювання чужих текстів. Необхідно добре сформулювати дослідницькі питання, факти подати у вигляді живої, цікавої, логічної розповіді. Зробити короткий і чіткий підсумок (вага в оцінці завдання – 3 балів). 4) Джерельна база – спробуйте залучити до написання, як більше джерельного матеріалу. Йдеться, як про усну бесіду з родичами та знайомими, так і про писемні джерела (листи, щоденники, спогади, свідоцтва про народження, шлюб, фото матеріали, документи про якусь діяльність – трудова книжка, членський квиток якоїсь організації, військовий квиток, документи про призначення на роботу, посаду, газети де висвітлено діяльність родичів тощо). Також можете користуватись книгами з історії рідного села, містечка чи міста, де можливо є згадки про представників Вашої родини (вага в оцінці завдання – 3 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України XIX століття. – Львів, 2016. 2. Бойко О. Історія України. – К., 2012. 3. Брехуненко В. Східна брама Європи. – К., 2014. 4. Вербицька П.В та ін. Історія України: суспільство, культура, державність.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 5. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. – Львів, 2000. 6. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 2019. 7. Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999. 8. Історія Львова. У трьох томах / Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів : Центр Європи, 2006. 9. Історія української культури / За ред. І.Я.Хоми. – Львів, 2013. 10. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Київ: Либідь, 1993. 11. Кульчицький С.В. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002. 12. Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. – К., 2011. 13. Патриляк І.К. “Перемога або смерть”: український визвольний рух у 1939-1960-х рр. Львів: Часопис, 2012. 14. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – Харків, 2018. 15. Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. – К., 2015. 16. Посацький Б. С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ – ХХІ ст.). Львів, 2007. 17. Снайдер Т. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія. Київ: Грані-Т, 2011. 18. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2006. 19. Applebaum A. RedFamine: Stalin'sWaronUkraine. –PenguinRandomhouse, 2017.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).