Історія міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.010
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.п.н., доцент Демчишак Руслан Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин • Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів. • Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. • Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. • Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації • Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні документи • Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Перереквізит: Теорія міжнародних відносин. - Коререквізит: Історія ідей, концепцій і теорій міжнародних відносин.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет та завдання вивчення дисципліни „Історія міжнародних відносин”. Міжнародні відносини у Стародавньому світі. Міжнародні відносини в епоху Середньовіччя. Церква у міжнародних відносинах Середньовіччя. Хрестові походи. Розвиток міжнародних відносин у XVI ст. Передумови та становлення Вестфальської системи міжнародних відносин. Боротьба за утвердження принципів рівноваги сил і національного суверенітету в міжнародних відносинах др. пол. ХVIIІ ст. Наполеонівські війни та крах імперії Наполеона І Бонапарта. Віденський конгрес 1815 р. та становлення Віденської системи міжнародних відносин. „Священний союз” та боротьба націй за самовизначення. „Східне питання” в європейській політиці 1820-1840-х рр. Революції 1848-1849 рр. та розпад Віденської системи міжнародних відносин. Зовнішня політика провідних європейських держав у 50-ті – на поч. 70-х рр. ХІХ ст. Кримська війна. Розвиток політичної ситуації в Європі після Франкфуртського миру. Криза на Балканах та Російсько-турецька війна. Формування військово-політичних блоків у Європі наприкінці ХІХ- початку ХХ ст. Загострення міжнародних відносин напередодні Першої світової війни. Міжнародні відносини в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.). Формування та основні засади Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин. Активація національно-визвольного руху народів Азії та Африки як нова тенденція розвитку міжнародних відносин після завершення І Світової війни. Зовнішня політика європейських держав в 1920-х рр. Ліквідація Версальської системи і встановлення німецької гегемонії в Європі (1933 — 1939 рр.). Початок Другої світової війни. Міжнародні відносини в 1939—1942 рр. Міжнародні відносини у1943– 1945 рр. Міжнародні відносини в Тихоокеанському регіоні (1939-1945 рр.) Формування та основні засади Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин. Становлення біполярної структури міжнародних відносин. Загострення міжнародних відносин в умовах розгортання „холодної війни”. Країни Східної Європи в „системі міжнародних відносин нового типу”. Радянсько-американські відносини у 50-60-х рр. ХХ ст. Міжнародні відносини 70-х ? першої пол.. 80-х рр. ХХ ст.: від політики розрядки до посилення конфронтації між протилежними системами. Новий курс зовнішньої політики Радянського союзу (1985-1991 рр.). Міжнародне значення розпаду СРСР та утворення нових незалежних держав. Глобалізація та регіоналізація сучасних міжнародних відносин. Вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 р. та реакція міжнародного співтовариства.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %): усне опитування, відповіді на семінарах, індивідуальні завдання. - Підсумковий контроль (60 % ): екзамен ( трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: • Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Священный Союз от Венского до Берлинского Конгрессов / Пер. с фр. – Т. І. 1814-1878. / А. Дебидур. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 507 с. • Дейвіс, Норман. Європа: Історія / Норман Дейвіс; [пер. з англ. П.Таращук, О.Коваленко]. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2008. – 1464 с. • Зінченко А. Історія дипломатії : від давнини до початку нового часу. Навч. посібник / А. Зінченко. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 564с. • Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики: XX-початок XXI ст. : Навчальний посібник / [В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, В.Борисенко, М.П.Чуб]. – К.: КНЕУ, 2006. – 368 с. • Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX ст.: Навч. посібник / [Горбань Ю.А., Білик Б.І., Дячук Л.В. та ін ] ; за ред. Ю. А. Горбаня. – Київ: Вікар, 2003. – 435 с. • Манжола В.А. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-70-ті рр.): Підр. для студ. гуманніт. спец. вищ. закл. освіти / В.А.Манжола, М.М.Білоусов, ВС.Бруз. – К.: Либідь, 1999. – 560 с. • Мартиненко А. К., Мартиненко Б. А. Міжнародні відносини 1945-1975 років: Навчальний посібник. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2007. – 366 с. • Мир та безпека. Концепція зовнішньої політики України (робочі матетеріали за підсумками 2019 р.) [Електронний ресурс] / За ред. Сергія Корсунського та ін. – [Режим доступу]: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/15890.pdf
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).