Міжнародні організації

Спеціальність: Міжнародні відносини
Код дисципліни: 6.291.01.O.011
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Ільницька Уляна Вікторівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни : Забезпечення здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів політології та науки про міжнародні відносини і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; оволодіння студентами систематизованими, цілісними знаннями про міжнародні організації як суб’кти міжнародних відносин; формування науково-обгрунтованих уявлень про історичний розвиток, роль, місце міжнародних організацій у системі міжнародних відносин та їх вплив на світові політичні процеси; набуття студентами знань про цілі, принципи, завдання, основні напрями діяльності міжнародних організацій; механізми їх функціонування, типологізацію міжнародних організацій, їх роль у світовому та регіональних політичних процесах; засвоєння знань щодо організаційно-функціональної структури провідних міжнародних міжурядових та неурядових організацій. створення цілісного уявлення про роль України у функціонуванні міжнародних організацій, членом яких вона є.
Завдання: Завдання навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми (ОП). Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентність : Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачає застосування теорій суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин Загальні компетентності: • ЗК2 -Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового образу життя. (ЗК2). • ЗК5 - Здатність працювати в міжнародному контексті. . Крім того: • ЗК3 -Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. • ЗК4 -Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. • ЗК1 -Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України. . Фахові компетентності: • ФК1 - Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій. • ФК8 - Усвідомлення національних інтересів України на міжнародній арені. • ФК9 - Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем. • ФК11 - Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними. • ФК13 - Здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та транснаціональні відносини.
Результати навчання: Результати навчання: • -Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. • -Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнарод ним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці. • -Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. Крім того • -Застосовувати свої знання та навички для здійснення професійної діяльності у сфері зовнішньої політики, дипломатії та державного управління; • -Здатність до аналітико-критичного мислення. --У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: cутність міжнародних організацій, особливості їх діяльності та функціонування; підходи до типологізації міжнародних організацій; історію виникнення та основні етапи розвитку системи міжнародних організацій; механізми функціонування міжнародних організацій, правові норми і принципи діяльності; особливості організаційно-функціональної структури міжнародних організацій та специфіку прийняття рішень; відмінності у специфіці функціонування міжурядових та неурядових міжнародних організацій; особливості діяльності, специфіку природи, функції та класифікацію міжурядових міжнародних організацій; особливості діяльності, специфіку природи, функції та класифікацію неурядових міжнародних організацій; історію виникнення, інституційно-правові засади створення; особливості організаційно-функціональної структури, напрями діяльності, принципи функціонування провідних міжнародних організацій глобального та регіонального рівнів (ООН, її спеціалізованих установ та органів; Організації Північноатлантичного договору НАТО; ОБСЄ; ЄС; ОЧЕС; СНД; ГУАМ; регіональні інтеграційні об’єднання Азії, Америки, Африки). Особливості діяльності України у міжнародних організаціях глобального типу та у міжнародних регіональних організаціях вміти: застосовувати отримані теоретичні знання при оцінці та аналізі діяльності міжнародних урядових і неурядових організацій; визначати рівень ефективності функціонування та діяльності міжурядових та неурядових міжнародних організацій; оцінювати ступінь та міру впливу міжнародних організацій на світові і регіональні політичні процеси; визначати механізми впливу організацій на міжнародні відносини та світову політику; аналізувати інституційно-правові засади створення та функціонування міжнародних організацій; визначати доцільність (недоцільність) участі України в діяльності міжнародних організацій; давати оцінку діяльності та функціонування України у міжнародних організаціях; прогнозувати перспективи (або проблеми) співпраці нашої держави з провідними міжнародними організаціями.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізити: Теорія міжнародних відносин. Політологія • Кореквізити: Історія міжнародних відносин. Європейський союз у міжнародних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Міжнародні організації» є невід’ємною складовою циклу обов’язкових дисциплін спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого рівня вищої освіти (бакалаврату), метою якої є оволодіння студентами систематизованими, цілісними знаннями про міжнародні організації як суб’кти міжнародних відносин; формування у студентів науково-обгрунтованих уявлень про історичний розвиток, роль, місце міжнародних, регіональних та субрегіональних організацій у системі міжнародних відносин та їх вплив на світові політичні процеси; створення цілісного уявлення про роль України у функціонуванні міжнародних організацій, членом яких вона є та співпрацю нашої держави з іншими міжнародними та регіональними інтеграційними утвореннями.
Опис: ТЕМИ -Міжнародні організації в системі міжнародних відносин. -Основні етапи становлення та розвитку системи міжнародних організацій -Механізми функціонування міжнародних організацій -Міжурядові міжнародні організації: характеристика за галузевою ознакою та сферою діяльності й функціонування. -Неурядові міжнародні організації як суб’єкти міжнародних відносин -Організація Об’єднаних націй (ООН) в системі міжнародних відносин -Організація Північноатлантичного договору (НАТО) -Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та її роль у системі міжнародних відносин -Рада Європи як суб’єкт міжнародних відносин -Інституційно-правові засади створення і функціонування Європейського Союзу (ЄС) -Регіональні інтеграційні об єднання в центральносхідній Європі та Євразії -Регіональні інтеграційні об’єднання (організації) в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в Америці та Африці.
Методи та критерії оцінювання: Опис методів оцінювання рівня досягнення результатів навчання Усні та письмові опитування, обговорення проблемних питань, аналіз доповідей, рефератів, презентацій, ессе. Методи навчання: -Лекції, практичні заняття (Методи навчання: інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу тощо) -Самостійна робота – (репродуктивний метод, дослідницький метод) Крім того: -Словесні методи / Вербальні методи (пояснення; розповідь; бесіда; робота з навчально-методичною літературою та іншими інформаційними джерелами ); -Наочні, наочно-візуальні методи (ілюстрація; демонстрація; показ ); -Практичні (дослідження; моделювання, експеримент; вправи-тренінги ). Методи контролю: -Поточний контроль; екзаменаційний контроль; -спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю; -усне опитування (індивідуальне і фронтальне) ; -вибіркове усне опитування; -письмовий контроль знань і умінь (здійснюється за допомогою письмових робіт (письмові відповіді на питання, реферати, вирішення задач і вправ)); -тести (тестування); -оцінка (оцінювання) активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. -презентації; -виконання та захист практичних робіт; -виставка літературних джерел; -практична перевірка виконаних завдань; -тематичний та тестовий контролі тощо. Методи оцінювання знань: Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на семінарах; -тести; захист практичних робіт; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Екзамен – -письмове опитування, -тестовий контроль. Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи Методи: опитування; оцінювання пропозицій і рекомендацій з розв’язання проблеми БКР …. ---Методи і критерії оцінювання: a. Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. b. Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Критерії оцінювання результатів навчання: 6 Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. Порядок та критерії виставляння балів та оцінок" a. Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. b. Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування). - Поточний контроль (ПК)—40 балів : -Виступи на семінарському занятті за питаннями, визначеними в Плані семінарського заняття (макс. бал–3) -Підготовка реферату та в иступ із доповіддю (макс. бал – 4). -Доповнення до основних виступів колег, участь в обговоренні проблемних питань, постановка запитань колегам (макс.бал –2). - Оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу виконується у 100-бальній шкалі за такими критеріями: 100 – 88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань навчального матеріалу, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87 – 80 балів – («дуже добре») виставляється за знання навчального матеріалу вище від середнього рівня, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 61 бал – («посередньо») виставляється за посередні знання навчального матеріалу компонента, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, практичних задач; 49–00 балів – («незадовільно» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу виконується у 100-бальній шкалі за такими критеріями: 100 – 88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань навчального матеріалу, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87 – 80 балів – («дуже добре») виставляється за знання навчального матеріалу вище від середнього рівня, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 61 бал – («посередньо») виставляється за посередні знання навчального матеріалу компонента, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 60–50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, практичних задач; 49–00 балів – («незадовільно» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання,
Рекомендована література: 13. Рекомендована або обов’язкова література: • Алексєєва Т. І. Міжнародні організації: Навч. посіб ./ Т. І. Алексєєва. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2006. – 200 с. • Голуб Н.В. Україна та міжнародні організації / Голуб Н.В., Клімкін П.А. – К., 2003. • Киричук О. С. Рада Європи: Навч. посіб. / О. С. Киричук, Я. Й. Малик, Я. М. Кашуба. – Львів: ПАІС, 2006. – 168с. • Киричук О. С. Політика європейської та євроатлантичної інтеграції: Навч. посіб. / О. С. Киричук. – Львів: Сполом, 2009. – 402 с. • Кучик О.С. Міжнародні організації / Кучик О.С. , Суховолець І.Р., Сельмах А.Б., Литвин Г., Тюшка А. – 2-ге вид., переробл. І доп.. – К.: Знання 2007. – 749с. • Макар Ю.І. Україна в міжнародних організаціях: Навчальний посібник / Макар Ю.І., Гдичинський Б.П., Макар В.Ю., Попик С.Д., Ротар Н.Ю. // [ за ред.. Ю.І. Макара]. – Чернівці: Прут, 2009. – 880с. • Міжнародні організації: Навч. посіб. / [За ред. О. С. Кучика]. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання України, 2007. – 749 с. • Міжнародні організації: Навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Кутайні З]. – К.: Центр Учбової Літератури, 2007. – 440с. • Світова та Європейська інтеграція: організаційні засади: Навч.посіб. / [за заг. ред. Я.Й. Малика, М.З. Мальського] / Львівський НУ ім.І.Франка, Філіал Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – Л., 2001.— 402с. • Циганкова Т. М. Міжнародні організації: Навч. посіб. / Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).